Planprogram

Planprogram för Södra Järpetan

Flygfoto med området markerat

Syftet med planprogrammet är att ge riktlinjer för en förtätning med ny bostadsbebyggelse i området på mellan Jägartorpet och Järpetavägen (Klaraberg). 

I samband med utbyggnad av gång- och cykelväg längs Norra Infarten har kommunala vatten- och avloppsledningar anslutits till fastigheterna i området och det finns kapacitet för ytterligare ett antal hushåll. Det har gjort det möjligt att planlägga området för att komplettera den begfintliga bebyggelsen med fler bostäder.

Stadsbyggnadsförvaltningen har därför upprättat ett planprogram som uttrycker kommunens ambitioner och avsikter för området.

Tidplan

  • Samråd ägde rum under tiden 3 – 27 januari 2012. 
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 21 mars 2012.

Fortsättning

Programmet, som kommer att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet, anger förutsättningar och förslag till riktlinjer för ny bebyggelse i området. En möjlig förtätning av den befintliga bebyggelsen i området kan innebära ett 20 -tal nya enbostadshus.

Uppdaterad den