Planprogram

Planprogram för Zakrisdals verksamhetsområde

Zakrisdals verksamhetsområde är aktuellt för förtätning. Planprogrammets syfte är att utreda möjligheten för tillägg i området i form av bostäder, verksamheter och service.

Zakrisdals verksamhetsområde (området för den före detta ammunitionsfabriken) är aktuellt för förtätning. Planprogrammets syfte är att utreda möjligheten för tillägg i området i form av bostäder, verksamheter och service.

Planområdet har ett kulturhistoriskt värde och planprogrammet ger riktlinjer för en framtida förtätning. I samrådet av planprogrammet prövades en betydligt högre exploatering än vad som tidigare beskrivits i den fördjupade översiktsplanen för området (FÖP Västkust).

Den exakta exploateringen bedömdes inte kunna fastställas i planprogrammet, eftersom det krävs mer detaljerade studier av hur planerat byggande och marksaneringar inverkar på områdets kulturhistoriska värden. Detta hänvisas till kommande detaljplan(er) i området. Planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplanläggning.

Tidplan

  • Samråd ägde rum under tiden 10 maj – 25 juni 2010. 
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 26 januari 2011.

Uppdaterad den