Planprogram

Planprogram för Kronoparkens vattentorn - Mandolinen 7, Kronoparken 1:1 m fl

Område för planprogram
Blom

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planprogram för området som underlag för kommande detaljplaneläggning, enligt PBL 5 kap.

Området runt Kronoparkens vattentorn ligger strategiskt nära Karlstads universitet. Mellan Campus och universitetet finns brister i gång- och cykelstråken, som upplevs vara ogena och otrygga. Nu planeras att förtäta området med nya bostäder, att länka Frödingshöjd till Sommargatan med en ny gata, att utveckla gång- och cykelstråken och samtidigt bevara delar av skogsområdet för rekreation.

Tidplan

  • Planprogrammet var föremål för samråd fram till den 31 januari 2016.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 24 augusti 2016, § 17.

Syftet med programsamrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Frågor

Har du frågor kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Uppdaterad den