Planprogram

Planprogram för Universitetsallén

Flygbild

Byggnadsnämnden har godkänt planprogrammet för Universitetsallén den 22 april 2003, § 111.

Det område som behandlas i programmet sträcker sig mellan den södra rondellen vid Universitetstorget och E18. I väster begränsas området av befintlig bebyggelse. I öster innefattas även anslutningen mot den befintliga småhusbebyggelsensmåhusbebyggelsen samt området mellan E18 och Gustaf Frödings gata.

Syftet med programmet är att klargöra förutsättningarna för universitetets fortsatta tillväxt mot söder. Möjligheter till ytterligare exploatering för bland annat företagsetableringar, studentbostäder och service i området ska också utredas. Programmet ska utgöra grund för efterföljande detaljplanläggning.

Uppdaterad den