Karlstads kommuns översiktsplan

Översiktsplanering

Flygbild över Karlstad tagen 2012 med Sandgrundsudden i förgrunden

Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var man föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Översiktsplanen vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Översiktsplan_2012

Särskild sammanställning av översiktsplan 2012.pdf

Bilaga_1_Riksintressen_enligt miljobalken

Bilaga 2_Miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrlesens granskningsyttrande av översiktsplan.pdf

Kartor

Kommunkarta riksintressen .pdf

Kommunkarta - skyddade områden.pdf

Kommunkarta - markanvandning.pdf

Tätortskarta markanvandning.pdf

Digital kartfunktion

Översiktsplan 2012

Övergripande planer och program

Flera program och planer är integrerade i översiktsplanen. De ska också vägleda i detaljplaneringen:

Gällande översiktplan har setts över

Vi har gjort en översyn och konstaterat att mycket av den mark som pekas ut i Översiktplan 2012 nu är planlagd eller att byggnation till och med har påbörjats. Därför behöver vi ta ett nytt och större grepp och blicka framåt. Kommunen har ett uppdrag att ta fram en ny översiktplan för Karlstad.

Läs mer om arbetet med Översiktsplan 2050 här.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den