Karlstads kommuns översiktsplan

Översiktsplanering

Flygbild över centrala Karlstad

Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var man föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Översiktsplanen vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Översiktsplan 2012

Särskild sammanställning av översiktsplan 2012

Bilaga 1 Riksintressen enligt miljöbalken

Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsens granskningsyttrande av översiktsplan

Kartor

Kommunkarta över riksintressen

Kommunkarta över skyddade områden

Kommunkarta markanvändning

Tätortskarta över markanvändning

Digital kartfunktion

Översiktsplan 2012 (kräver Flash installerat)

Övergripande planer och program

Flera program och planer är integrerade i översiktsplanen. De ska också vägleda i detaljplaneringen:

Gällande översiktsplan har setts över

Vi har gjort en översyn och konstaterat att mycket av den mark som pekas ut i Översiktsplan 2012 nu är planlagd eller att byggnation till och med har påbörjats. Därför finns ett förslag till en ny översiktsplan för Karlstad. Den är på samråd till och med 30 septmeber

Läs mer om Översiktsplan 2050.

Uppdaterad den