Översiktsplanering

Kulturmiljöprogrammet

Bild på flerbostadshus bredvid ett enbostadshus.
På Kvarnberget finns byggnader från olika tidsepoker.

Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer i Karlstads kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Till kulturmiljöprogrammet hör också kulturhistoriska områdesbeskrivningar och kommunens riktlinjer för kulturmiljöfrågor.

Vad kan man se i kulturmiljöprogrammet?

Byggnader och miljöer – Utpekade objekt visas på webkartan. För varje objekt finns en rapport med foton och texter som beskriver historik, karaktär och kulturhistoriska värden.

Arkitekturstilar – Översiktliga beskrivningar av de vanligaste arkitekturstilarna 

Områdesbeskrivningar - Historik och beskrivningar av de inventerade områdena. 

Ordlista - med facktermer kring byggnader och kulturhistoria finns längst ner på varje rapport i kulturmiljöprogrammet.

Sökfunktion - Sök till exempel på arkitekt, byggår eller byggnadsmaterial. Sökfunktionen hittar du längst ner på varje rapport i kulturmiljöprogrammet.

Kulturmiljöprogrammets kategorier

I kulturmiljöprogrammet är de utpekade byggnaderna och miljöerna uppdelade i följande kategorier:

  • Lila - Byggnadsminnesförklarat av länsstyrelsen. Byggnaden eller området är skyddat enligt kulturmiljölagens 3:e kapitel.
  • Röd byggnad - Särskilt värdefull byggnad. Byggnaden får inte förvanskas enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13 §.
  • Röd kant runt område - Särskilt värdefull miljö. Får inte förvanskas enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13 §.
  • Blå byggnad - Byggnad som har ett visst värde. Byggnaden kan representera en tidstypisk arkitektur eller ha miljöskapande värden. Särskild uppmärksamhet bör riktas på varsamhetskravet i plan- och bygglagens 8 kap. 17§.
  • Blå kant runt område – Miljö med visst värde. Kan till exempel representera ett stadsplaneringsideal från en viss tidsepok eller utgöra en enhetlig bebyggelsemiljö. Särskild uppmärksamhet riktas på lämplighet vid placering och utformning av byggnader i förhållande till omgivningen, enligt plan- och bygglagens 2 kap. 6 §.
  • Gul byggnad - Värdering saknas eller är ofullständig. Byggnaden kan ha kulturhistoriskt värde. Plan- och bygglagens varsamhetskrav gäller för alla byggnader, oavsett värde.

Ta del av Kulturmiljöprogrammet i vår webbkarta

I kulturmiljöprogrammet pekas värdefulla byggnader och miljöer ut på en karta som du når via denna länk.  Klicka på en byggnad och du kan läsa om varför den har blivit utpekad, byggår, arkitekt, se fotografier med mera. Välkommen att botanisera i Karlstads bebyggda kulturarv!

Inventeringen pågår

Kulturmiljöprogrammet tas fram genom en kulturhistorisk inventering. Hela kommunen ska inventeras. Först färdigställs inventeringen av Karlstads tätort, sedan övriga tätorter i kommunen och därefter landsbygden.

Inventeringen utförs av en bebyggelseantikvarie som har en referensgrupp som stöd. I referensgruppen sitter representanter från Värmlands museum, Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads kommun. Referensgruppen går igenom urvalet och ser till att det är rätt byggnader och miljöer som pekas ut i kulturmiljöprogrammet.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på de flesta av dina frågor, annars hänvisar de dig vidare till rätt person.

Om du upptäcker något som inte stämmer i kulturmiljöprogrammet, skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se. Ange vilken fastighet det gäller samt vilken information du har eller kontakta oss via Kontaktcenter, så gör vi en aktuell bedömning.

Du når Kontaktcenter genom att ringa 054-540 00 00, skriva till karlstadskommun@karlstad.se eller besöka Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Uppdaterad den