Översiktsplanering

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

LIS-plan

Kommunen har tagit fram en plan med miljökonsekvensbeskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan). Syftet med LIS-planen är att bidra till en hållbar och långsiktig utveckling av landsbygden och möjliggöra utveckling i strandnära lägen. LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2012 för Karlstads kommun.

Totalt pekar förslaget ut 25 LIS-områden, som består av mark nära vattnet som i dag omfattas av strandskydd, där kommunen vill öppna upp för utveckling av bostäder, fritidshus samt verksamheter inom till exempel turism. Planen pekar även ut två områden som kräver ytterligare utredning. De områden som är aktuella för LIS finns runt Vänern, Molkomsjön, Borssjön, Mången, Gräsmången och Gapern.

Förutsättningar och Analys LIS

Planförslag LIS

MKB LIS

Särskilt uttlåtande LIS

Utdrag KF §25

Uppdaterad den