Översiktsplanering

Stadsmiljöprogram

Vi vill att Karlstad ska vara en attraktiv och hållbar stad och för att bli ännu bättre har Karlstads kommun ett program för stadsmiljön och en arbetsgrupp med representanter från olika delar i kommunen som arbetar med just stadsmiljöfrågor.

Stadsmiljöprogram för att skapa en attraktiv stadskärna

Stadsmiljöarbetet är långsiktigt och till vår hjälp har kommunen sedan 2007 riktlinjer om hur vi ska förhålla oss till alla de delar som utgör i Karlstads offentliga rum – ett Stadsmiljöprogram. Det handlar om stadens vatten, stadens ljus, markbeläggningar, träd och planteringar, offentlig konst, möbler, små byggnader, skyltar, tekniska installationer/anläggningar, färgsättning m.m. Programmet är inte detaljstyrande utan är framförallt övergripande och vägledande.

Stadsmiljögruppen driver arbetet framåt

Stadsmiljögruppen består av medarbetare från stadsbyggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret som värnar om ett vackert Karlstad med både helhetsambitioner och omsorg för detaljer. Gruppen strävar efter ett samlat grepp om stadens offentliga rum. Det innebär bl.a. att hur gator och torgs möbleringar i form av sittmöbler, papperskorgar, markbeläggningar och trädplanteringar ser ut och används regelbundet följs upp.

En central uppgift för gruppen är att utveckla viktiga stråk och mötesplatser som finns i staden för att skapa positiva upplevelser av Karlstad som helhet – ett attraktivt Karlstad som växer! (som förvaltas, förbättras och förnyas).

Samarbetar med andra

Stadsmiljöarbetet handlar om ett samarbete där kompetens, kunskap och erfarenhet som finns i Karlstad tas till vara. Vid behov tas hjälp av referensgrupper (interna och externa) och samarbetspartners (till exempel Centrum Karlstad och Fastighetsägarna) för att skapa ett attraktivt, tryggt och hållbart Karlstad för alla.

Kontakt

Stadsmiljögruppen träffas 1 gång i månaden förutom under sommarmånaderna juli och augusti. Kontaktperson, ordförande och sammankallande till stadsmiljögruppens möten är stadsarkitekten. Om du har idéer eller frågor om stadsmiljö är du välkommen att kontakta stadsarkitekten via vårt kontaktcenter på tfn 054-540 00 00 eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Uppdaterad den