Översiktsplanering

Dagvattenplan

Shutterstock regnvatten

Karlstads kommun har tagit fram en dagvattenplan och en riktlinje för dagvattenhantering i kommunen. Planen och riktlinjen antogs i kommunfullmäktige juni 2022.

Syftet med dagvattenplanen är att Karlstads kommun ska arbeta för en hållbar dagvattenhantering och att med stöd av planen kunna uppfylla kommunens ansvar enligt åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt, regeringens etappmål för dagvatten och att skapa en gemensam helhetssyn i dagvattenarbetet.

Målsättningen är en hållbar dagvattenhantering

Planen innehåller en övergripande målsättning med fem tillhörande ställningstaganden.

Målsättning

I Karlstads kommun ska vi genom hållbar dagvattenhantering skapa mervärden i samhället samtidigt som negativ påverkan på människor och miljö minimeras. Den hållbara dagvattenhanteringen ska efterlikna naturens sätt att omhänderta dagvatten. Det uppnås genom att dagvatten fördröjs, avleds, renas, och nyttjas för god gestaltning nära källan. Den hållbara dagvattenhanteringen ska beakta miljömässiga, ekonomiska och sociala behov.

Ställningstaganden

  1. Dagvatten ska hanteras i öppna, gröna dagvattenanläggningar nära källan för att möjliggöra infiltration, fördröjning och trög avledning.
  2. Förorenat dagvatten ska renas för att minska påverkan på recipienter och bidra till god status i kommunens vattenförekomster.
  3. Dagvatten ska ses som en resurs vid gestaltning.
  4. Dagvatten- och skyfallsfrågor ska vara en naturlig del i samhällsplaneringen.
  5. Ansvarsfördelningen för dagvatten- och skyfallshantering ska vara tydlig och samarbetet väl utvecklat inom och över förvaltningsgränserna.

Här hittar du dagvattenplanen: Dagvattenplan.pdf

Dagvattenplan bilaga ordlista.pdf

Riktlinje för dagvattenhantering

Tillhörande dagvattenplanen finns en riktlinje. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvarsfördelningen för dagvatten och dagvattenanläggningar, dagvattenhantering i befintlig bebyggelse och dagvattenhantering vid planprocess och nybyggnation.

Här hittar du riktlinjen: Riktlinje dagvattenhantering.pdf

Till riktlinjen finns det flera bilagor: 

I bilagan ansvar ser du vad fastighetsägare, exploatör, byggherre, samfällighet och väghållare har för ansvar. Bilagan är till för att det ska bli tydligt vem som ansvarar för vad och i vilket skede.

Handbok för dagvattenhantering

Vi håller på att ta fram en handbok för dagvattenhantering. Handboken beräknas vara klar under hösten 2022. Dagvattenplanen tillsammans med riktlinje för dagvattenhantering och handbok dagvattenhantering kommer vara kommunens dagvattendokument för en hållbar dagvattenhantering.

Uppdaterad den