Översiktsplanering

Grönstruktur

Bild från Stadsträdgården

Karlstads kommun har tagit fram ett kunskapsunderlag för hantering av grönstrukturen i staden.

Stadens grönområden, så som parker, träd, vattendrag, trädgårdar eller naturområden hänger samman och bildar en helhet – en struktur. Grönstrukturen utgör en del av den totala stadsmiljön på samma sätt som bebyggelsestrukturen och infrastrukturen. Stadens grönstruktur bidrar bland annat till människans hälsa och välbefinnande, ett förbättrat stadsklimat samt en ökad biologisk mångfald.

Karlstads kommun har tagit fram en rapport i tre delar som beskriver grönskans värden i staden. Kommunfullmäktige beslutade 2021 att anta rapporten som ett kunskapsunderlag att använda i översiktsplanering och detaljplanearbete.

Handlingar

Del 1 – Mål och strategier

Del 2 - Områdesbeskrivningar

Del 3 – Underlag och analyser

Sammanställning av yttranden

Bilaga 1, ekologiska samband

Bilaga 2, kommunfullmäktiges beslut

 

Uppdaterad den