Översiktsplanering

Förslag till masshushållningsplan

Karlstads kommun har tagit fram en masshushållningsplan som innehåller ställningstaganden för en hållbar materialförsörjning och är tänkt att bli ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen tar även ställning till olika områden som kan vara tänkbara för täktverksamhet. Du har möjlighet att lämna synpunkter på planen under samrådstiden 2 mars till 4 maj. 

Syftet med masshushållningsplanen är både att göra Karlstads kommun mer resurshushållande och även att tydliggöra ställningstagandet kring lokaliseringen av täkter. Att rätt typ av bergkross, grus eller sand finns i närheten när det byggs vägar eller bostäder är en viktig förutsättning för att kunna bygga hållbart, både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Att kunna återanvända massor är viktigt för att minska klimatpåverkan och gör att massorna inte behöver transporteras lika långt och minskar behovet av att bryta nytt material i täkter.

Masshushållningsplanen som tagits fram består av tre övergripande inriktningar.

  • Att öka återanvändningen av massor som uppstår i projekt.
  • Att minska användandet och brytningen av naturgrus i kommunen.
  • Att nya täkter framförallt ska placeras i anslutning till befintliga täkter.

I planen pekas fyra områden ut som potentiella för ytterligare bergtäkter i det fall ett samhälleligt behov uppstår. Dessa utpekanden bygger på en översiktlig analys och vid en tillståndsprövning kan fördjupade utredningar visa att delar av dessa områden inte är lämpliga för materialbrytning. De nya områdena ligger intill Sofiedal bergtäkt, Marieberg bergtäkt och Trossnäs bergtäkt.

Förslaget var på samråd 2 mars till 4 maj 2020.

Här hittar du masshushållningsplanen

Här hittar du miljökonsekvensbeskrivningen

Uppdaterad den