Översiktsplanering

Förslag till masshushållningsplan

Karlstads kommun har tagit fram en masshushållningsplan som innehåller ställningstaganden för en hållbar materialförsörjning och är tänkt att bli ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen tar även ställning till olika områden som kan vara tänkbara för täktverksamhet. Du har möjlighet att lämna synpunkter på planen under utställningstiden som är 15 februari till 25 april 2021.

Syftet med masshushållningsplanen är både att göra Karlstads kommun mer resurshushållande och även att tydliggöra ställningstagandet kring lokaliseringen av täkter. Att rätt typ av bergkross, grus eller sand finns i närheten när det byggs vägar eller bostäder är en viktig förutsättning för att kunna bygga hållbart, både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Att kunna återanvända massor är viktigt för att minska klimatpåverkan och gör att massorna inte behöver transporteras lika långt och minskar behovet av att bryta nytt material i täkter.

Masshushållningsplanen som tagits fram består av tre övergripande inriktningar.

 • Att öka återanvändningen av massor som uppstår i projekt.
 • Att minska användandet och brytningen av naturgrus i kommunen.
 • Att nya täkter framförallt ska placeras i anslutning till befintliga täkter.

Förändringar efter samråd

Förslag till masshushållningsplan var på samråd 2 mars till 4 maj 2020. Efter att vi fått in ett antal synpunkter så har vi gjort några förändringar i planen. Förslaget till masshushållningsplan är ute på en andra remissrunda, som kallas utställning, 15 februari till 25 april. Inför det har vi bland annat gjort följande ändringar:

 • Kommunens ställningstagande kring naturgrustäkter har förtydligats till att fortsatt brytning av naturmaterial ska vara möjligt där inget tillgängligt ersättningsmaterial finns inom ett rimligt avstånd eller till en rimlig kostnad. 
 • Tabellen som behandlar möjliga ersättningsmaterial för naturgrus har uppdaterats och verksamhetsutövare i kommunen har getts ytterligare ett tillfälle att granska den.
 • Specialförekomster av både berg och grus har lyfts fram tydligare i förslaget och att dessa ska värderas högre än allmänna förekomster. 
 • Vi lyfter fram att en fortsatt utveckling av Rör bergtäkt och Nyeds-Hulteby bergtäkt kan ses som en potential för att säkra ballastförsörjningen i östra delen av kommunen. Ingen geografisk avgränsning av områdena görs, utan utpekandet ska ses utifrån de kriterier för lämpligt område för bergtäkt som kommunen anger.
 • Västra torp 1:6 (Ilanda) har tagits bort i listan över platser där massor hanteras då masshantering i detta område har upphört.
 • Vi har förtydligat användningen av kommunens masshanteringsstationer.
 • Vi har förtydligat åtgärder för att förhindra spridning av invasiva arter.
 • Vi har kompletterat förslag till krav vid bygg- och anläggningsprojekt och skrivit att massbalans vara utredd innan entreprenör upphandlas, där det är möjligt. 

Lämna synpunkter

15 februari till 25 april kan du lämna dina synpunkter på förslaget via mejl till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se 

Här kan du se miljökonsekvensbeskrivningen, förslaget till masshushållningsplan och en redogörelse av synpunkterna vi fick in under samrådstiden.

Förslag till masshushållningsplan-utställning

Miljökonsekvensbeskrivning

Redogörelse av synpunkter under samrådet för masshushållningsplan 

Förslaget var på samråd 2 mars till 4 maj 2020. Här kan du se hur handlingarna såg ut inför samrådet.

Här kan du se hur förslaget till masshushållningsplanen såg ut inför samråd

Här kan du se hur miljökonsekvensbeskrivningen såg ut inför samrådet

Uppdaterad den