Översiktsplanering

Masshushållningsplan

Karlstads kommun har tagit fram en masshushållningsplan som innehåller ställningstaganden för en hållbar materialförsörjning och är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen tar även ställning till olika områden som kan vara tänkbara för täktverksamhet. 

Syftet med masshushållningsplanen är både att göra Karlstads kommun mer resurshushållande och även att tydliggöra ställningstagandet kring lokaliseringen av täkter. Att rätt typ av bergkross, grus eller sand finns i närheten när det byggs vägar eller bostäder är en viktig förutsättning för att kunna bygga hållbart, både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Att kunna återanvända massor är viktigt för att minska klimatpåverkan och gör att massorna inte behöver transporteras lika långt och minskar behovet av att bryta nytt material i täkter.

Masshushållningsplanen som tagits fram består av tre övergripande inriktningar.

  • Att öka återanvändningen av massor som uppstår i projekt.
  • Att minska användandet och brytningen av naturgrus i kommunen.
  • Att nya täkter framförallt ska placeras i anslutning till befintliga täkter.

Läs Karlstads kommuns masshushållningsplan här. 

Planen antogs i kommunfullmäktige januari 2022. 

Uppdaterad den