Samhällsutveckling och planering

Planprocessen – så går det till

Planprocessen är det som sker när kommunen tar fram planprogram och detaljplaner som styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse får se ut.

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen (PBL) och måste gå igenom vissa steg. Här kan du läsa mer om stegen; från att någon vill ändra markanvändningen och begär planändring till att en detaljplan finns på plats.

Planbesked

En planprocess kan starta på olika sätt, ibland genom en förfrågan om planbesked från en exploatör eller fastighetsägare och ibland genom initiativ från kommunen.

Då utreder kommunen förutsättningarna för projektet och gör en bedömning av projektets lämplighet. Stadsbyggnadsnämnden fattar sedan beslut om kommunen ska planlägga samt när detta kan ske. Nämnden ger ett så kallat planbesked och samtidigt ett uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja planarbetet.

Blankett för begäran om planbesked

Planprogram

Planarbetet inleds ibland med ett planprogram som kartlägger de övergripande förutsättningarna, målen och utgångspunkterna för den kommande detaljplanen. Kommunen kan också gå direkt till detaljplanearbete. Det är kommunen som bedömer om det behövs ett planprogram eller inte.

Samråd

Under samrådsskedet får allmänheten möjlighet till insyn och kan lämna synpunkter. Alla som kommunen bedömer är berörda bjuds in särskilt. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Godkännande

Det färdiga planprogrammet godkänns av stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige och därefter kan arbetet med detaljplan påbörjas.

Detaljplan

Detaljplanen är juridiskt bindande och bestämmer hur mark och vatten får användas och bebyggas. Den består av en plankarta och en planbeskrivning. Ibland kan den även innehålla ett gestaltningsprogram och en miljökonsekvensbeskrivning.

I arbetet med att ta fram en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat-, begränsat- eller samordnat förfarande.

Standardförfarande

Standardförfarandet är vanligast och används när förändringarna stämmer överens med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande av denna och inte är av särskild betydelse för allmänheten.

Samråd

Under samrådsskedet får allmänheten möjlighet till insyn och kan lämna synpunkter. Alla som kommunen bedömer är berörda bjuds in särskilt. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Samrådsredogörelse

Kommunen sammanställer och kommenterar de skiftliga synpunkterna från samrådet i en samrådsredogörelse. 

Granskning

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och eventuellt ändrats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget, innan det kan antas, vara tillgängligt för granskning under minst två veckor. Tiden för granskningen kan förkortas om alla är överens om det.

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som under samrådet har yttrat sig om förslaget till detaljplan. Underrättelsen finns att läsa på kommunens anslagstavla och här på kommunens webbplats.

Under granskningen ges ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter. För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Granskningsutlåtande

Kommunen ska sammanställa de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. När det är färdigt ska kommunen så snart som möjligt skicka det eller information om var det finns tillgängligt till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

Beslutet att anta detaljplanen sker i stadsbyggnadsförvaltningen. Planer som är av principiell betydelse antas av kommunfullmäktige.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt bedöms vara berörd av förslaget.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att pröva beslutet.

Andra förfaranden

Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras av plan- och bygglagens femte kapitel. De flesta planförslag ska kunna handläggas genom den process som beskrivs ovan, standardförfarandet.

Utökat förfarande

Utökat förfarande används när:

  • förslaget till exempel inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande.
  • förslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Begränsat förfarande

Begränsat förfarande används när:

  • förutsättningarna för standardförfarandet är uppfyllda.
  • planförslaget godkänns av samrådskretsen.

Samordnat förfarande

Samordnat förfarande innebär att planarbetet samordnas med andra lagar.

Läs mer om planprocessen

Kunskapsbanken plan- och bygglagen

Boverket

Uppdaterad den