Vatten och avlopp

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

En grävskopa som gräver upp mark för att förbereda för att lägga ned VA-ledningar.

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Du kan göra en anmälan via e-tjänst eller ladda ner en blankett som du fyller i och skickar in.

Så här ansluter du din fastighet:

1. Skicka in en servisanmälan

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du göra en servisanmälan. Om du bygger till en fastighet inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska du också anmäla det till VA-avdelningen eftersom du då kanske måste betala en tillkommande anslutningsavgift.

Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med ifylld servisanmälan. Vatten- och avloppsritningarna ska visa ledningsdragningar och dimensioner på tomtmark och vid inkopplingspunkt.

Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före vattnet/avloppet ska vara inkopplat. 

Servisanmälan via e-tjänst

Servisanmälan för en- och tvåbostadshus

Servisanmälan för övriga fastigheter

Informationsbroschyr om VA-anslutning

2. Förbindelsepunkt till fastigheten

Kommunen handlägger din servisbeställning och upprättar en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Det gäller om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen.

3. Betala anslutningsavgift

Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar kommunen en faktura med anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet.

Anslutningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricks-, spill- och dagvatten. För att ansluta ett enfamiljshus med 800 kvadratmeter tomtyta är avgiften inklusive moms 224 719 kronor enligt nuvarande VA-taxa (för dricks-, spill- och dagvatten).

Läs mer om anslutningsavgift

4. Koppla in vatten och installera vattenmätare

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Innan vattnet släpps på behöver du som fastighetsägare ordna en godkänd mätarplats och få en vattenmätare installerad. Du måste även ha betalt anslutningsavgiften.

Läs mer om hur du installerar vattenmätare

Här anmäler du om installation av vattenmätare via e-tjänst.

Karlstads kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. Ta kontakt med vattenmätarverkstaden via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se för installation av mätare.

Broschyr om vattenmätarbyte

Har du frågor om din anslutning kontakta Karlstads kommun via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se.

Utbyte av gamla VA-ledningar

Om du ska dränera om eller byta ut befintliga vatten-, spill- och/eller dagvattenledningar inom tomtmark vill vi att du ska anmäla det till VA-avdelningen. Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med din ifyllda beställning, så kallad servisanmälan. Läs mer om utbyte av gamla VA-ledningar här. 

Uppdaterad den