Avlopp

Eget avlopp

I kommunens större tätorter finns kommunala vatten- och avloppsledningar, men om du redan bor eller ska bygga ett nytt hus på landet måste du rena ditt avloppsvatten i en egen enskild avloppsanläggning. 

Avloppsvatten

I avloppsvattnet från hushåll finns mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter och om vattnet inte renas tillräckligt kan det leda till smittspridning. De flesta mikroorganismer är ofarliga för människor, men vissa kan skapa sjukdom.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat kan påverka både yt- och grundvatten. Det kan också förorena din egen och grannarnas vattentäkter. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan dessutom påverka badvatten och vattendrag och ge upphov till störande lukt och försumpning.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från växtnäringsämnen bidrar också till övergödning. Övergödning innebär en ökad tillförsel av näringsämnen, särskilt fosfor, till vattendrag och sjöar. Det bidrar till igenväxning, men kan även leda till syrebrist och fiskdöd.

Vad säger lagen?

Miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller på något annat sätt tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För att det ska vara möjligt måste lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar finnas.

Du behöver tillstånd för att anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett, och du ska göra en anmälan till miljöförvaltningen i god tid innan du anordnar en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten, BDT, eller ändrar en befintlig avloppsanläggning. Ska du installera en torrtoalett behöver du skicka in en anmälan.

Här hittar du e-tjänster och blanketter för ansökan eller anmälan om enskilt avlopp

Blankett för ansökan om enskilt avlopp

Blankett för anmälan om torrtoalett/ ansökan om kompostering av latrin

Egenkontroll

Du som redan har en egen avloppsanläggning ska sköta om den. Egenkontroll innebär att du ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att otillräckligt renat avloppsvatten släpps ut som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Olika typer av avloppsanläggningar

Markbäddar och infiltrationsanläggningar är de vanligaste anläggningstyperna i Karlstads kommun. Om de anpassas till markförutsättningarna och utformningen och belastningen är riktig fungerar dessa anläggningar som regel bra även om reningsfunktionen kan avta med tiden.

När förutsättningarna i området ställer högre reningskrav väljer en del minireningsverk eller kompletterande fosforrening. I besvärliga lägen kan slutna tankar vara ett alternativ. Det enklaste och billigaste alternativet är en kretsloppsanpassad torrtoalett och infiltrering av bad-, disk- och tvättvatten, BDT.

Kontakta miljöförvaltningen om du vill ha råd. Du når oss via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller på miljoforvaltningen@karlstad.se

Uppdaterad den