Eget avlopp

Att anlägga ett eget avlopp

Du måste ha tillstånd från miljönämnden för att anlägga ett eget avlopp dit en vattentoalett ska anslutas. Samma gäller om du tänker anordna en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

Gör det här innan du ansöker

Innan du fyller i ansökan är det bra att anlita en kunnig entreprenör eller en konsult som kan hjälpa dig med att göra de förundersökningar och ta fram de uppgifter och handlingar som behövs till ansökan. Om du samtidigt ska anordna en enskild vattentäkt bör brunnsborraren ge sina synpunkter på bland annat brunnens placering.

Ansökan om enskilt avlopp via e-tjänst

Ansökningsblankett för enskilt avlopp

Bilaga till ansökan om enskilt avlopp

När du är klar med ansökan

När du är klar skickar eller lämnar du din ansökan till miljöförvaltningen som granskar och begär in eventuella kompletteringar. Om ansökan och handlingarna är tydliga och kompletta från början blir handläggningstiden kortare.

Skicka  in din ansökan till: Miljöförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad eller mejla till miljoforvaltningen@karlstad.se

Berätta om dina planer för dina grannar

Om det finns grannfastigheter som berörs av att du ska göra en ny avloppsanläggning, ska fastighetsägarna informeras och få möjlighet att yttra sig. Därför är det bra om du redan i ett tidigt skede informerar dina grannar om vad du tänker göra.

Om någon del av avloppsanläggningen eller ledningar ska placeras på någon annans mark eller om renat avloppsvatten ska avledas till ett dike eller vattendrag som ligger på någon annans mark behöver du fastighetsägarens medgivande (servitut).

Du ansöker om fastighetsägarens medgivande via Lantmäterimyndigheten

Du får vanligtvis besked inom sex veckor efter att beslutet är fattat

När allt är klart meddelar miljönämnden om du fått tillstånd för att anordna avloppsanläggningen. Om det inte finns några tveksamheter sker det oftast genom ett delegationsbeslut där handläggaren beslutar, handläggningstiden är normalt sex veckor. Ett tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte börjat inom två år.

Du eller entreprenören ska göra en anmälan om att avloppsanläggningen är klar någon dag innan den beräknas vara färdig. Vi tar ut en avgift för prövning och handläggning av avloppsärenden.

Entreprenören ska skicka in en kontrollplan 

När avloppet är färdigt ska entreprenören fylla i en kontrollplan och skicka in till oss. Med kontrollplanen ska det även bifogas bilder från anläggningsarbetet.

Kontrollplan infiltration

Kontrollplan minireningsverk

Kontrollplan markbädd

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den