Eget avlopp

Alla slamavskiljare behöver tömmas regelbundet

Slamavskiljaren fungerar som ett säkerhetssteg så att inte den efterföljande markbädden eller infiltrationen, där den huvudsakliga reningen av avloppsvattnet sker, ska slamma igen och förstöras. Regelbunden slamtömning är därför mycket viktig. Normalt sker tömning en gång per år. Vid fritidshus kan slamavskiljaren tömmas vartannat år om belastningen är liten.

Det finns många olika typer av enskilda avloppsanläggningar. Gemensamt för de flesta är att det första steget är slamavskiljning. I slamavskiljaren sker en grovavskiljning av föroreningar som flyter eller sjunker.

För markbäddar och infiltrationsanläggningar är en fungerande slamavskiljning avgörande för reningen och hela anläggningens funktion. Dålig slamavskiljning kan förstöra infiltrationen eller markbädden.

Trekammarbrunn vanligast

Den vanligaste slamavskiljaren är en trekammarbrunn i betong, men det finns även slamavskiljare gjorda av plast. Gemensamt är att de ska vara typgodkända och uppfylla kraven enligt svensk standard. Numera kan de också ha en annan typ av kvalitetsmärkning.

En slamavskiljare för ett hushåll har vanligen en volym på två kubikmeter. Till avloppsanläggningar för bad-, disk- och tvättvatten, BDT, räcker det med en tvåkammarbrunn som är cirka hälften så stor. Slamavskiljare för flera hushåll behöver givetvis större volym. Du kan också behöva en större slamavskiljare om din anläggning är försedd med fällningskemikalier för fosfor, eftersom det kan öka mängden slam.

Tömning av slamavskiljare

Enligt renhållningsordningen för Karlstads kommun ska hämtning av slam ske minst en gång per år från enskilda avloppsanläggningar enligt turlista. Ytterligare tömningar görs vid behov och efter särskild beställning. I Karlstads kommun utförs tömning av slamavskiljare och slutna tankar av Utab på uppdrag av Karlstads Energi som är kommunens renhållningsentreprenör.

För mer information om tömning av slamavskiljare: Karlstads Energi

Om det uppstår sådana problem att slamtömning behöver utföras akut går det att ringa till Utab direkt. Deras journummer är 070-570 03 14. Tömning inom 24 timmar kostar extra. 

Tömning vartannat år

Om belastningen på en enskild avloppsanläggning är mycket låg kan du som fastighetsägare ansöka om förlängt intervall mellan slamtömningarna på fastigheten. För fastigheter med avlopp med ansluten WC kan du ansöka om hämtning vartannat år. För fritidshus med enbart bad-, disk- och tvättvatten kan du ansöka om hämtning av slam vart fjärde år.

En viktig förutsättning är att det kan ske utan risk för att det efterföljande reningssteget ska ta skada. Avloppsanläggningen ska därför utnyttjas i mycket liten omfattning. Ett beslut om förlängt tömningsintervall tidsbegränsas och ansökan ska göras skriftligen till miljönämnden. Miljönämnden underrättar även Karlstads Energi AB om sitt beslut.

Äger du en jordbruksfastighet kan du efter beslut av miljönämnden själv få tömma din slamavskiljare och sprida slammet i jordbruket. Verksamhetskraven gäller fullt ut vid spridning av avloppsslam oavsett om slammet kommer från ett enda hushåll eller från ett reningsverk.

Här finns blanketter för:

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall kan även göras via e-tjänst, tryck här för att komma till e-tjänsten. 

 

Uppdaterad den