Källaröversvämning

Förebyggande åtgärder

Kommunen försöker hålla ledningsnätet i sådant skick att risken för stopp och översvämningar minskas. Du som fastighetsägare ska hjälpa till att minska risken för översvämning genom att koppla bort stuprör, brunnar och dräneringsledningar från spillvattenledningarna (avloppsledningarna).

Stuprör med mera kan kopplas till dagvattenledning eller ledas ut på marken minst två meter från huset. I vissa områden kan dränerings- och regnvatten ledas ut i marken med så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD-anläggning.

Om allt dagvatten tas omhand inom den egna fastigheten, det vill säga inget yt-, regn- eller dräneringsvatten leds ut till kommunens ledning, kan avgiften för fastigheten minskas. I utsatta fastigheter kan du installera ventiler på avloppsledningarna så att de kan stängas när risken för översvämning ökar.

Hur kan du förebygga risken för översvämning?

  • Kontrollera regelbundet ledningar och tätskikt i huset.
  • Rensa brunnar på ledningar regelbundet. Speciellt brunnar med sandfång måste rensas varje år.
  • Kontrollera dräneringsledningarna, de har en begränsad livstid.
  • Besiktiga vatten- och avloppsledningarna då och då, både inne i huset och ute i marken.
  • Se till att brunnar i källare är avstängningsbara. För att göra nytta när det behövs ska de normalt vara stängda.
  • Se till att det finns en golvbrunn i samma utrymme som vattenmätaren. Undvik att förvara fuktkänsliga föremål i närheten av vattenmätare, vid golvbrunn eller på källargolv.
  • Använd inte avloppsledningarna för annat än de är avsedda för. Till exempel sopor, läkemedel, kläder, plastpåsar, tops, fett med mera skall inte spolas ned i avloppet. Det kan orsaka stopp i ledningen och kan skada miljön.  Läs mer om vad som inte ska spolas ned i avloppet.

Andra åtgärder  

En dränkbar pump kan vara bra att ha, men tänk på att strömmen kan vara bruten. Pumpa ut vatten på marken. Om vatten pumpas till en brunn kan det rinna tillbaka till källaren.

Brunnar i garagenedfarter och källartrappor är en vanlig orsak till översvämning på grund av att vatten tränger upp där. Se till att dessa inte är tilltäppta.

Äldre hus kan ha ledningar för regnvatten kopplat på spillvattenledningen. Vid regn ökar då risken för att ledningen går full vilket kan orsaka översvämning. Regnvatten kan ledas ut på marken, ned i marken eller kopplas till dagvattenledning i gatan som är avsedd för regnvatten. 

Folder om hur du kan skydda din fastighet

Aktuella vattennivåer i Klarälven och Vänern

Karlstads kommun uppdaterar dagligen vattennivån på Vänern och Klarälven. Observera att höjden kan anges i olika system, angivelsen på karlstad.se gäller för Karlstads kommun. Vid förväntad hög nivå i Klarälven och Vänern kommer Karlstads kommun att varna på karlstad.se.

Läs mer om aktuella vattennivåer i Klarälven och Vänern

Om du har några frågor är du välkommen att ringa Karlstads kommun på telefon 054-540 00 00. 

Uppdaterad den