Källaröversvämning

Vad täcker försäkringen?

Vid en vattenskada ser det olika ut vad försäkringen täcker, beroende på försäkringsbolag. I samband med skyfall eller snösmältning ersätter de flesta eventuella skador, men vid skador som beror på bristande skötsel kan det vara svårare.

Vattenskador som beror på bristande skötsel täcks sällan av försäkringar. Men både villa- och fritidshusförsäkringen kan ersätta skador i samband med skyfall eller snösmältning, då vatten rinner in direkt från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster, eller tränger upp ur avloppsledningar. Likaså ersätter de flesta, men inte alla, försäkringar skador efter eventuella jordskred och bergras som kan följa efter översvämningar.

Självrisk vid översvämning

Självrisken vid översvämningar är hög, vanligen tio procent av kostnaden eller lägst 10 000 kronor, även om enstaka försäkringsbolag har lägre självrisk. Med andra ord får du ofta bära en stor del av kostnaderna själv om oturen är framme. Vissa försäkringsbolag har dock en allriskförsäkring för byggnad som tillägg till villaförsäkringen. En sådan kan ge lägre självrisk om det inträffar en försäkringsbar skada.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Uppdaterad den