Vatten och avlopp

Vad är REVAQ?

REVAQ är ett certifieringssystem där avloppsslam renas för att kunna användas som växtnäring.

Systemet REVAQ ägs och administreras av Svenskt Vatten, branschorganisation för Sveriges vattenverk, och har tagits fram i nära samråd med aktörer inom jordbruks- och livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln, konsumentorganisationer, miljörörelsen och myndigheter.

Ökad kvalitet för minskad miljöbelastning

Syftet med certifieringssystemet är att säkra att växtnäring från slam produceras på ett ansvarsfullt sätt. Kvaliteten ska uppfylla fastställda krav, och certifieringssystemet skall erbjuda alla aktörer en öppen och transparent information om hur slammet producerats och om dess sammansättning.

REVAQ fungerar såväl som en nationell som lokal drivkraft för en fortlöpande förbätt­ring av kvaliteten på det till reningsverken inkommande avloppsvattnet och därmed på växtnär­ingen från slammet. En allt bättre kvalitet på avloppsvattnet in till reningsverken kommer också att ha stor betydelse för den framtida miljöbelastningen på våra sjöar, vattendrag och kustområden.

Öppenhet och samråd

Certifieringssystemet kommer att vara fullt öppet för insyn från envar samt och drivas och vidareutvecklas i nära samråd mellan intressenterna. Med certifieringssystemet får användarna av växtnäring från avlopp och deras kunder möjlighet att bedöma om deras krav tillgodoses.

Åtaganden utöver lagkrav

För Sjöstadsverket och de andra deltagande reningsverken innebär certifieringen en mängd åtaganden förutom att gällande lagstiftning naturligtvis måste uppfyllas.

Bland annat måste ett aktivt arbete ske med begränsning av föroreningar vid källan. Slammet måste också hygienseras (det vill säga bakterier dödas) så att det inte finns någon risk för smittspridning. Dessutom måste jordbruksmarkens innehåll av tungmetaller kontrolleras före slamspridning och kvoten kadmium/fosfor i slammet måste redovisas. Slutligen ska slammet certifieras av oberoende part.

Uppfylls kraven enligt REVAQ:s certifieringsvillkor får slammet spridas på åkermark.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den