Avlopp

Utsläpp från företag

Industribyggnader vid vatten.

Här hittar du som yrkesverksam råd och information om vad som gäller för utsläpp till avlopps- och dagvattenledningarna från din verksamhet.

Har du en verksamhet som kan orsaka utsläpp till vatten, behövs normalt sett någon slags rening. Är det bara en verkstadslokal räcker det oftast med en oljeavskiljare. Tvättar du bilar krävs vanligtvis ytterligare rening än bara en oljeavskiljare. Det bästa ur miljösynpunkt är att så lite som möjligt släpps ut via avloppet. Välj alltså kemikalier som har så liten påverkan på miljön som möjligt.

Utsläpp av avloppsvatten

Som fastighetsägare får du inte tillföra avloppet något som kan skada ledningsnätet eller reningsverkets funktion. Det kan innebära att avloppsvatten från industriella verksamheter måste förbehandlas på plats innan det avleds till reningsverk.

I broschyren Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter finns riktvärden för avloppsvattnets tillåtna innehåll och andra viktiga fakta.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 

I broschyren Riktlinjer för fettavskiljare finns information om vilka krav och regler som gäller för installation av fettavskiljare.

Riktlinjer för fettavskiljare

Utsläpp till dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. I vissa fall behöver vattnet renas innan det släpps ut till dagvattenlednignarna. Det beror på hur känslig recipienten är och hur hög oljehalt det är i dagvattnet. 

För mindre känslig recipient gäller detta

  • Mindre känslig recipient med låg oljehalt i dagvattnet (<1 milligram per liter) och måttlig oljehalt (1-3 milligram per liter) behöver inte renas. Dagvattnet får släppas utan reningsåtgärd.
  • Mindre känslig recipient med hög oljehalt i dagvattnet (>3 milligram per liter), ska dagvattnet genomgå effektiv rening i flera steg, till exempel via olje- och sedimentavskiljare följd av damm eller översilningsyta. 

För känslig recipient gäller detta

  • För känslig recipient med låg oljehalt i dagvattnet (<1 milligram per liter) behöver inte renas. Dagvattnet får släppas utan reningsåtgärd.
  • För känslig recipient med måttlig oljehalt (1-3 milligram per liter) behöver genomgå enklare rening. Dagvattnet ska genomgå enklare rening, till exempel via översilningsyta eller damm.
  • För känslig recipient med hög oljehalt i dagvattnet (>3 milligram per liter), ska dagvattnet genomgå effektiv rening i flera steg, till exempel via olje- och sedimentavskiljare följd av damm eller översilningsyta.

För mycket känslig recipient gäller detta 

  • För mycket känslig recipient med låg oljehalt i dagvattnet (<1 milligram per liter) behöver genomgå enklare rening. Dagvattnet ska genomgå enklare rening, till exempel via översilningsyta eller damm.
  • För mycket känslig recipient med måttlig oljehalt (1-3 milligram per liter), ska genomgå effektiv rening i flera steg, till exempel via olje- och sedimentavskiljare följd av damm eller översilningsyta.
  • För mycket känslig recipient  med hög oljehalt i dagvattnet (>3 milligram per liter), ska dagvattnet genomgå effektiv rening i flera steg, till exempel via olje- och sedimentavskiljare följd av damm eller översilningsyta.

Anmäl till Karlstads kommun

Om du ska anordna en dagvattenanläggning eller anläggning för att ta hand om eller rena avloppsvatten eller liknande, ska du anmäla det till Karlstads kommun. Läs mer om hur du gör anmälan här.

Branschråd

Läs mer om vad som gäller för din verksamhet här

Uppdaterad den