Avlopp

Anmäl ny dagvattenanläggning

Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska avvattna flera fastigheter eller en begravningsplats ska anmälas till miljöförvaltningen. Anmälningsplikt gäller också om du ändrar en befintlig dagvattenanläggning på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.

Vad är en dagvattenanläggning?

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient. Dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar är exempel på dagvattenanläggningar. Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Dagvatten som avleds inom detaljplanelagt område likställs med avloppsvatten om det avvattnar mer än någon eller några specifika fastigheter, enligt 9 kapitlet 2 § i miljöbalken. Om du anlägger en ny dagvattenanläggning eller om du ändrar en befintlig, behöver du anmäla det till miljöförvaltningen utifrån bestämmelserna i 13 § eller 14 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Gör en anmälan!

När du fyller i din anmälan behöver du bland annat bifoga en karta som visar anläggningens placering och det avvattnade området, en ritning av anläggningen och en beskrivning av dimensioneringen, samt rutiner för skötsel och underhåll. Observera att du ska beskriva hela anläggningen, inklusive till exempel rör, diken och infiltrationsytor.

Här hittar du blanketten för att anmäla en dagvattenanläggning 

Kontakta oss på miljöförvaltningen om du har frågor om din anmälan eller om du är osäker på om du behöver skicka in en anmälan.

Vad händer sedan?

När du har anmält din dagvattenanläggning registrerar vi din anmälan på miljöförvaltningen. Efter att din anmälan är komplett påbörjar vi handläggningen. Vi kommer att fatta ett beslut som innehåller krav på vissa försiktighetsåtgärder för anläggandet och driften av anläggningen.

När du anmäler en anläggning får vi på miljöförvaltningen möjlighet att i framtiden kontrollera att du har rutiner och sköter anläggningen så att den fungerar som det var tänkt. Syftet med kontrollerna är att skydda sjöar, vattendrag och grundvatten.

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan. Vi har även möjlighet att ta ut en avgift vid framtida kontroller av din anläggning.

Läs mer om avgifter för anmälan och tillsyn av miljöfarlig verksamhet här. 

Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen

Projekt som innebär arbete eller byggande i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och i de flesta fall behöver du anmäla dem till länsstyrelsen. Det kan alltså innebära att du behöver anmäla din anläggning både till miljöförvaltningen och till länsstyrelsen innan du kan börja bygga den.  

I vissa fall behöver du söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen.

Om vattenverksamheter på länsstyrelsens webb

Strandskyddsdispens behöver sökas separat

Om din anläggning ligger inom strandskyddat område behöver du även söka en strandskyddsdispens för dagvattenanläggningen. En sådan ansökan handläggs av kommunens plan- och byggavdelning på stadsbyggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om strandskyddsdispenser

Uppdaterad den