Utsläpp från företag

Oljeavskiljare

Närbild vattenflöde i Byckelsälven

I verksamheter där det hanteras olja och andra lätta vätskor och där det finns en risk att oljan kan nå spillvattnet eller dagvattnet krävs en oljeavskiljare. Lokaler som saknar golvbrunnar och avlopp undantas från kravet på installation av oljeavskiljare. För vissa verksamheter, exempelvis fordonstvättar, behövs oftast ytterligare reningssteg efter oljeavskiljaren för att klara gällande utsläppskrav.

Vilka verksamheter behöver installera en oljeavskiljare?

Dessa verksamheter behöver normalt sett en oljeavskiljare:

  • Fordonstvättar och bilvårdsanläggningar
  • Bensin- och tankstationer
  • Verkstäder med golvavlopp (motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar)
  • Maskinhallar med golvavlopp
  • Parkeringshus
  • Större utomhusparkering på hårdgjorda ytor
  • Större garage med golvavlopp
  • Spolplattor
  • Olje- och kemikaliedepåer
  • Verksamheter med kompressorer som ger upphov till kondensvatten.

Även andra verksamheter kan behöva oljeavskiljare. Kontakta miljöförvaltningen i Karlstad kommun om du osäker på om du behöver installera en oljeavskiljare i din verksamhet.

Installera ny oljeavskiljare

För att klara utsläppskrav som gäller för restinnehåll av olja så bör en klass 1-avskiljare installeras. Innan du installerar en ny oljeavskiljare behöver du skicka in uppgifter om oljeavskiljaren till kommunen.

Här hittar du blanketten för inrapportering av oljeavskiljare

Oljeavskiljaren ska generellt sett ledas till spillvattennätet, men i undantagsfall kan den även ledas till dagvattennätet, till exempel kan utomhusparkeringar och dagvatten från bensin och tankstationer ledas till dagvattennätet.

Oljeavskiljaranläggningar ska uppfylla kraven i svensk standard SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2. Dessa reglerar en mängd olika faktorer som produktutformning, provtagning, märkning, kvalitetskontroll, dimensionering, installation, drift samt underhåll. Oljeavskiljaren ska även ha ett oljenivålarm och en provtagningsbrunn. 

Om du redan har en oljeavskiljare

För äldre befintliga oljeavskiljare som inte uppfyller kraven i SS-EN 858 behöver verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren kunna redovisa oljeavskiljarens funktion och att den är dimensionerad för det aktuella vattenflöden. Äldre oljeavskiljare har generellt sett sämre funktion och de kan även vara i dåligt skick. Även äldre oljeavskiljare behöver ha ett oljenivålarm. 

Kontroll och skötsel

Både nyinstallerade och befintliga oljeavskiljare omfattas av kraven på kontroll, besiktning och tömning enligt standarden SS-EN 858-2. Enligt standarden för oljeavskiljare ska kontroll och underhåll utföras minst var sjätte månad av erfaren personal. Kontrollen ska omfatta mätning av oljeskiktets tjocklek och slamnivå samt funktionen hos avstängningsanordningen och larmen. Kontrollerna ska journalföras.

Tömning

För att en oljeavskiljare ska fungera behöver den tömmas regelbundet. Tömningsfrekvensen beror på typ av oljeavskiljare, storlek och belastning. Det är viktigt att följa rekommendationerna från tillverkaren. Vanligen innebär det heltömning minst 1-2 gånger per år. Oljeavskiljaren måste återfyllas med rent vatten innan spillvattenflödet kopplas på igen efter en tömning. Tömning av oljeavskiljaren och eventuell separat slamavskiljare ska utföras av tömningsentreprenör som är godkänd av Länsstyrelsen att transportera farligt avfall.

Dokumentation såsom skötsel- och tömningsjournaler ska sparas och kunna uppvisas på begäran från tillsynsmyndigheten. Slam och olja från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor är klassat som farligt avfall. Alla verksamheter har skyldighet att föra journal över det farliga avfallet som uppkommer och rapportera in uppgifterna till Naturvårdsverkets register för farligt avfall. 

Här kan du läsa mer om farligt avfall

5-årsbesiktning

Minst vart femte år ska en mer omfattande besiktning av oljeavskiljaren utföras av utbildad personal. Vid besiktningen kontrollerar man bland annat oljeavskiljarens skick och att oljeavskiljaren är tät. Resultatet av besiktningen ska dokumenteras och journaler ska kunna visas upp vid en tillsyn. Eventuella avvikelser ska åtgärdas.

Skicka en kopia på besiktningsprotokollet till miljöförvaltningen i Karlstads kommun:

miljoforvaltningen@karlstad.se

Uppdaterad den