Vatten och avlopp

Var tar ditt dagvatten vägen?

Ett barn iklädd gummistövlar hoppar in en av vattenpöl utomhus.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. Du kan också ta hand om dagvattnet inom din egen fastighet, så kallat LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten).

Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten, som sitter en halv meter utanför din tomtgräns. Där tar kommunen över ansvaret. Fastighetsägare och kommunen har därför ett gemensamt ansvar för att förhindra översvämningar.

Riktlinje för dagvatten

Det finns en riktlinje för hur du som Karlstadsbo ska hantera ditt dagvatten. Riktlinjerna innebär att alla fastighetsägare ska se till att dag- och dräneringsvattnet inte är kopplat till avloppsledning som går till reningsverket. Läs mer om riktlinjen här.

Vanliga frågor och svar

Uppdaterad den