Vatten och avlopp

Var tar ditt dagvatten vägen?

Ett barn iklädd gummistövlar hoppar in en av vattenpöl utomhus.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. Du kan också ta hand om dagvattnet inom din egen fastighet, så kallat LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten).

Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten, som sitter en halv meter utanför din tomtgräns. Där tar kommunen över ansvaret. Fastighetsägare och kommunen har därför ett gemensamt ansvar för att förhindra översvämningar.

Genom att leda dagvattnet till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

Vad kan hända om dagvattnet leds till nätet som går till reningsverket?

Spillvattenledningen (avloppsvattenledningen) kan bara ta emot en viss mängd vatten. Vid intensiva regn finns risk att ledningen blir överbelastad. Då kan vattnet ta andra vägar än normalt och gå upp i din eller dina grannars källarbrunnar och orsaka översvämningsskador. Om du istället leder dagvattnet till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa både dig själv och dina grannar att minska risken för källaröversvämningar.

Du hjälper också till att minska kostnader och belastning på våra reningsverk genom att leda bort dagvattnet från din fastighet utan att det hamnar i avloppsledningarna.

Riktlinjer för hanteringen av dag- och dräneringsvatten

Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna innebär att alla fastighetsägare ska se till att dag- och dräneringsvatten inte är kopplade till avloppsledningarna som går till reningsverket.

Läs mer om dagvattenseparering

Har du anslutit dagvattnet rätt på din fastighet?

Här beskrivs tre alternativ till anslutning av dagvattnet beroende på om du har hus med eller utan källare. Läs mer om det alternativ som passar dig.

Läs mer om anslutning av dagvatten för hus med källare

Läs mer om anslutning av dagvatten för hus utan källare

Läs mer om utkastare till gräsmattan, för hus med eller utan källare

Pump och pumpbrunn

Fastighetsägare, som har separerat dräneringsvatten från spillvatten och behöver pumpa det till den kommunala dagvattenledningen, kan ansöka om att få en pump och pumpbrunn av Karlstads kommun. Om du separerat dag- och dränvatten från spillvattenledningen och köpt en pump och pumpbrunn själv efter 1 januari år 2011, kan du få kompensation för detta av kommunen.

Läs mer om pump, pumpbrunn och kompensationen

Uppdaterad den