Vatten och avlopp

Tillsammans gör vi plats för dagvattnet

Shutterstock regnvatten

Vi behöver hjälpas åt för att göra plats för dagvattnet. När det regnar riktigt, riktigt mycket behöver vattnet någonstans att ta vägen. Om avloppsrören blir fulla, till exempel vid skyfall, tar vattnet andra vägar. Hur mycket vatten får plats hos dig? Här kan du läsa mer om vad du som fastighetsägare kan göra för att göra plats åt vattnet och vad vi som kommun gör. Vi jobbar för att Karlstad som stad och enskilda fastigheter ska vara mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk samt minska risken för källaröversvämning. Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. Du kan också ta hand om dagvattnet inom din egen fastighet.

Det här kan du som fastighetsägare göra 

På sommaren ökar sannolikheten för kraftiga regn och om vattnet inte hinner rinna undan kan det leda till källaröversvämning. Här är några exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att göra plats för dagvattnet och minska risken för källaröversvämning: 

  • Koppla bort stuprör, brunnar och dräneringsledningar från avloppsledningarna.
  • Kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick och rensa dagvattenbrunnar och diken från löv och skräp så att regnvattnet kan rinna undan.
  • Det kan också vara bra att kontrollera din försäkring och att se till att inte förvara känsliga föremål i källaren.

Här kan du läsa mer om hur du som fastighetsägare ska ta hand om dagvattnet. 

Riktlinje för dagvatten

Det finns en riktlinje för hur du som Karlstadsbo ska hantera ditt dagvatten. Riktlinjerna innebär att alla fastighetsägare ska se till att dag- och dräneringsvattnet inte är kopplat till avloppsledning som går till reningsverket. Läs mer om riktlinjen här.

Pump och pumpbrunn

Fastighetsägare, som har separerat dräneringsvatten från avloppsvatten och behöver pumpa det till den kommunala dagvattenledningen, kan ansöka om att få en pump och pumpbrunn av Karlstads kommun. Om du separerat dag- och dränvatten från spillvattenledningen och köpt en pump och pumpbrunn själv efter 1 januari år 2011, kan du få kompensation för detta av kommunen. Här kan du läsa mer om ansökan och kompensationen. 

Det här gör kommunen 

Karlstads kommun arbetar på flera olika sätt för att ta hand om dagvattnet och för att minska risken för översvämningar, bland annat genom översvämningsskydd, ny- och ombyggelse av dagvattenledningar, skapandet av rain gardens med mera. Här kan läsa mer om hur vi jobbar för att ta hand om dagvattnet.

Vi har tagit fram en dagvattenplan och en riktlinje för dagvattenhantering i kommunen. Syftet med dagvattenplanen är att Karlstads kommun ska arbeta för en hållbar dagvattenhantering och att med stöd av planen kunna uppfylla kommunens ansvar enligt åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt, regeringens etappmål för dagvatten och att skapa en gemensam helhetssyn i dagvattenarbetet. Här kan du läsa mer om dagvattenplanen.

Uppdaterad den