Dagvatten

Dagvattenseparering

Det finns riktlinjer för hur du som Karlstadsbo ska hantera ditt dagvatten. Riktlinjerna innebär att alla fastighetsägare ska se till att dag- och dräneringsvattnet inte är kopplat till spillvattenledning (avloppsledning) som går till reningsverket.

Krav på separering

Kommunen kommer att se över område för område och ställa krav på alla berörda fastighetsägare att leda om sitt dag- och dräneringsvatten. Alla berörda fastigheter kommer att få information om vad som gäller och vad de behöver göra.

Riktlinjer för dag- och dränvattenhantering

Riktlinjer för grävande entreprenörer

Varför leda om dag- och dräneringsvatten?

Riktlinjerna är ett förtydligande av ABVA - allmänna bestämmelser för användande av Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - och gäller överallt där Karlstads kommun erbjuder vatten och avlopp.

Riktlinjerna har införts eftersom kommunen länge haft problem med att privatpersoner och företag fått översvämningar i sina källare. Det har även varit kapacitetsbrist i ledningsnät och onödiga driftskostnader för rening och pumpning.

Att det kommer för mycket dag- och dräneringsvatten i avloppsledningarna kan också innebära att ledningsnätet blir överbelastat och att avloppsvatten måste släppas ut orenat i naturen innan det når fram till reningsverket.

Omkoppling av dag- och dräneringsvatten bidrar till minskade driftskostnader och kommunen kompenserar därför fastighetsägare som inte kan avleda dräneringsvatten med självfall till dagvattenledning. Kompensationen består av pump och pumpbrunn till de fastighetsägare som behöver installera pump för att uppfylla kraven. Pumpen och pumpbrunnen blir fastighetsägarens egendom.

Kommunen uppmanar alla fastighetsägare som ska dränera om sin husgrund eller fastighet eller byta ledningar att kontakta VA-avdelningen.

Dagvatten och dräneringsvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjord ytor. Dräneringsvatten är vatten som samlas upp under markytan och leds bort till exempel vid dränering av husgrunder.

Att tänka på om du ska dränera

Även om kraven inte är ställda på din fastighet än är det viktigt att du som ska dränera följer riktlinjerna så att du slipper göra om senare. Dränerings- och takvatten får inte kopplas till spillvattenledning (avloppsledning) utan ska anslutas till kommunal dagvattenledning. Om ditt hus har källare är det troligt att dräneringsvattnet inte kan avledas med självfall utan måste pumpas till dagvattennätet eller hanteras inom fastigheten, så kallat LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten).

För den fastighetsägare som klarar att ta hand om allt sitt dag- och dräneringsvatten inom sin egen fastighet finns möjlighet att få reduktion av den årliga brukningsavgiften. Det innebär att fastighetsägaren då inte behöver betala den del av dagvattenavgiften som heter dagvatten fastighet.

Det finns olika sätt att ta hand om dag- och dräneringsvattnet inom fastighet, men tänk på att alla sätt inte alltid är möjliga beroende på vilka förhållanden som råder på din tomt. Det handlar ofta om att leda dagvattnet till lämpliga vegetationsklädda ytor där det kan infiltreras naturligt.

Några vanliga metoder för att ta hand om dag- och dräneringsvatten är

  • Att använda stuprör med utkastare över en gräsyta, som är planerad så att vattnet rinner bort från huset och infiltreras i marken.
  • Att ränndalsplattor används för att leda vattnet tillräckligt långt ut från fastighetens vägg. Denna hantering av dagvatten inte bara renar vattnet, utan återför även vatten till den naturliga grundvattenbildningen i marklagren. Det kan bidra till att bibehålla vattenbalansen i marken.
  • Att gräva en stenkista eller installera en dagvattenkassett eller magasin Dessa måste dock dimensioneras rätt för att inte svämma över vid intensiv nederbörd. För många fastigheter i Karlstad går det inte att avleda dräneringsvatten till stenkista på grund av flacka höjdförhållanden, hög grundvattennivå och/eller markförhållanden som till exempel berg och lera.

Prata med din grävande entreprenör om hur du på bästa sätt löser dräneringen på din fastighet.

Frågor?

Har du eller din entreprenör några funderingar eller frågor i samband med dränering på din fastighet, kontakta då VA-avdelningen på Karlstads kommun.

E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se
Telefon: 054-540 00 00

Uppdaterad den