Dagvatten

Pump och pumpbrunn för dag- och dränvatten

Fastighetsägare, som har separerat dräneringsvatten från spillvatten (avloppsvatten) och behöver pumpa det till den kommunala dagvattenledningen, kan ansöka om att få en pump och pumpbrunn av Karlstads kommun. Om du separerat dag- och dränvatten från spillvattenledningen och köpt en pump och pumpbrunn själv efter 1 januari år 2011, kan du få kompensation för detta av kommunen.

Förutsättningar för att få pump och pumpbrunn

För att få pump och pumpbrunn krävs att:

  • fastigheten måste vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp, det vill säga den allmänna VA- anläggningen i Karlstads kommun,
  • inget dag- eller dränvatten från fastigheten får avledas till spillvattenledning (avloppsledning),
  • källartrappa med spygatt måste ha tak eller vara överbyggd om den är kopplad till spillvattenledning.
  • ansökan är komplett först när servisanmälan lämnats in. Här kan du läsa mer och göra en servisanmälan.

Kompensation om du redan köpt en pump

Du, som under 2011 eller senare, installerat en pump och pumpbrunn för att separera dräneringsvatten kan få kompensation från Karlstads kommun. Kompensationen motsvarar värdet av den pump- och pumpbrunn som kommunen annars hade bidragit med.

För att få kompensationen gäller samma förutsättningar som för att få pump och pumpbrunn av kommunen och:

  • att du lämnar in originalkvitto från inköp av pump och pumpbrunn tillsammans med ansökan.
  • att installationen är gjord efter 1 januari 2011.

Så ansöker du

Du kan ansöka via en e-tjänst eller skicka in en ansökningsblankett för pump eller kompensation. 

Ansök via e-tjänst 

Klicka här för att komma till e-tjänsten för ansökan om pump och pumpbrunn.

Ansök via blankett

Blankett om ansökan om pump och pumpbrunn inklusive information

Blankett om ansökan om kompensation för pump och pumpbrunn

Skicka in ansökningsblanketten till: 

Teknik- och fastighetsförvaltningen,
VA-avdelningen
651 84 KARLSTAD

Varför bidrar kommunen med pump och pumpbrunn?

Bakgrunden till kompensationen är kommunens riktlinjer som innebär att dag- och dräneringsvatten inte får ledas till spillvattenledningarna (avloppsledningarna) som går till avloppsreningsverket. Krav att dag-och dränvattenseparera kommer att ställas direkt till berörda fastighetsägare som sedan får pump och pumpbrunn av kommunen. Om du har betalat pump och pumpbrunn själv, kan du få kompensation från Karlstads kommun upp till värdet av den pump- och pumpbrunn som kommunen annars hade bidragit med.

Vinsterna vi gör med att få bort dräneringsvattnet från reningsverken innebär bland annat minskade reningskostnader och förbättrad kapacitet i ledningsnätet och det motiverar att vi kan kompensera fastighetsägaren.

Frågor?

Om du har några frågor, kontakta

E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se
Telefonnummer: 054-540 00 00

Uppdaterad den