Dagvatten

Så här gör du som fastighetsägare plats för dagvattnet

Vatten från ett stuprör leds ned i en regntunna.

Att skörda regnvatten är smart, både för att ta vara på det vatten vi har och för att förebygga översvämning när det regnar riktigt mycket. Ju fler som tar hand om regnvattnet från stuprören i trädgården desto bättre. Då hjälps vi åt att avlasta ledningarna när det regnar och minskar på så vis risken för källaröversvämningar. Dessutom kan du använda regnvattnet för att vattna i trädgården. Tillsammans gör vi plats för vattnet! Det är viktigt att du tänker på att regnvatten inte får ledas bort så att det blir problem för dina grannar.

Har du separerat dagvatten från avloppsledningen på din tomt?

Om inte huset har fått ny dränering under de senaste 15 åren, är det troligt att både dagvatten från taket och dräneringsvatten leds till reningsverket och så får det inte vara längre. Du måste leda om vattnet till det kommunala dagvattennätet. 

Koppla bort stuprör 

Ett bra sätt att hjälpa till att minska risken för källaröversvämning är att koppla bort husets stuprör från ledningsnätet och låta vattnet rinna ut i trädgården eller ner i en regnvattentunna istället.Tänk på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan. Sedan kan du använda regnvattnet för att vattna dina växter. 

Fördröj vattnet från stuprören

Det är väldigt bra att fördröja takvattnet som kommer via stuprören innan det rinner ner i ledningsnätet. Fördröjning kan ske genom att leda vattnet via rännor till planteringar eller andra fördröjningsytor, gräsmattor till exempel. Det kan också ledas från stupröret till en plantering längs fasaden. Se till att marken lutar bort från huset, så att huset inte riskerar att få fuktskador.

Led bort vattnet från hårda ytor

Vattnet från hårdgjorda ytor, till exempel asfalt eller tät stenläggning, kan ledas till växtlighet som kan ta upp vattnet, istället för att ledas till en brunn. Rabatten kan vara lite nedsänkt, eller så kan du göra en öppning i kantstenen så att vattnet kan rinna in.

Stenkista

Om du vill hantera vattnet från dina stuprör under marken så kan en stenkista eller dagvattenkassetter vara en bra idé att anlägga. Vattnet fördröjs då i stenkistan eller kassetten och sipprar sakta vidare därifrån. Du kan gärna plantera gräs eller mindre växter ovanpå din stenkista eller dina kassetter.

Gröna tak

Gröna tak både fördröjer och minskar mängden regnvatten som rinner av från taket vilket minskar belastningen på stadens dagvattensystem. Det leder i sin tur till minskad risk för översvämning när det regnar riktigt mycket.

Gröna utemiljöer 

Gröna utemiljöer bidrar förutom till en bättre vattenhantering också till bättre och mer attraktiva boende- eller vistelsemiljöer. De visar också på vilja till ett hållbart byggande.

Ett enkelt sätt att bidra till en bättre vattenhantering är att inte skapa upphöjda rabatter utan istället låta vattnet från hårdgjorda ytor rinna till planteringarna. Andra sätt är att jobba med höjdskillnader på fastigheten, eller att anlägga en damm dit vattnet kan rinna.

Pump och pumpbrunn

Har du hus med källare kan du behöva en pump och pumpbrunn för att leda husgrundens dräneringsvatten till det kommunala dagvattennätet. Har du ett hus med källare och stuprör som leder ner i marken, kan du ha två olika brunnar i trädgården. Den ena brunnen är en dagvattenbrunn, dit regnvatten från taket ska ledas. Den andra brunnen är en dräneringsbrunn, dit dräneringsvatten från husets källargrund ska ledas. Brunnarna ska vara anslutna till dagvattennätet. Viktigt att tänka på att en källardränering inte kan vara ansluten utan pump till dagvattenledningen då det kan dämma upp bakvägen vid stora regn. 

Fastighetsägare, som har separerat dräneringsvatten från avloppsvatten och behöver pumpa det till den kommunala dagvattenledningen, kan ansöka om att få en pump och pumpbrunn av Karlstads kommun. Om du separerat dag- och dränvatten från spillvattenledningen och köpt en pump och pumpbrunn själv efter 1 januari år 2011, kan du få kompensation för detta av kommunen. Här kan du läsa mer om ansökan och kompensationen. 

Har du hus utan källare kan förmodligen dagvattnet från taket och dräneringsvattnet från grunden ledas till det kommunala dagvattennätet med självfall. Annars kan du behöva en pump och pumpbrunn.

Uppdaterad den