Egen brunn

Ta vattenprov för att kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten

Du bör regelbundet ta prov på ditt dricksvatten för att kontrollera att det har god kvalitet. Prov bör enligt Livsmedelsverket tas minst vart tredje år, eller oftare om barn dricker av vattnet. 

Att ta ett vattenprov är relativt enkelt och du kan själv sköta provtagningen. Innan du tar ett prov bör du kontakta ett laboratorium för att få information om hur vattenprovet ska tas och hur provet ska transporteras till laboratoriet.

Analys och analysprotokoll

Av laboratoriet får du sedan ett protokoll med resultatet. I analysprotokollet finns förutom en redovisning av de olika analysresultaten också ett utlåtande med kommentarer. Dricksvattnet bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt:

  • Tjänligt innebär att vattnet från brunnen är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.
  • Tjänligt med anmärkning innebär att vattnet har en mindre tillfredsställande sammansättning som normalt inte bedöms medföra några hälsorisker. En anmärkning kan vara estetiskt, hälsomässigt eller tekniskt grundad. Tekniska effekter kan till exempel vara korrosion, utfällningar eller risk för igensättning.
  • Otjänligt innebär att vattnet från brunnen inte bör användas på grund av att det innehåller mikroorganismer eller kemiska ämnen som innebär en oacceptabel hälsorisk.

Riktvärden för bedömning av dricksvattnet hittar du här:

Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Uppdaterad den