Dricksvatten

Se över din brunn regelbundet

Många har en egen vattentäkt i form av en grävd eller borrad brunn. Om du har en brunn med bra vatten är den en ovärderlig tillgång. Men både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden, brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Glöm därför inte bort att brunnen regelbundet behöver ses till.

Det grundvatten som tas upp ur en brunn ska vara av så bra kvalitet som möjligt. Det är bättre att motverka en förorening av vattnet i brunnen än att rena dricksvattnet - därför är brunnens placering viktig.

En brunn ska vara placerad uppströms eventuella föroreningskällor som till exempel enskilda avloppsanläggningar och gödselupplag. Skyddsavståndet mellan en föroreningskälla och vattentäkten får avgöras från fall till fall beroende på föroreningens art och marklagrens förmåga att släppa igenom vatten.

I en bra brunn rinner det inte in något ytvatten eller ytligt grundvatten. Ytvatten varierar vanligtvis i kvalitet och kvantitet under året. Stora flöden i samband med snösmältning och kraftiga regn kan medföra att kvaliteten förändras kraftigt. Se därför över din brunns kritiska punkter och brunnens omgivning.

Särskilt känsliga är grävda brunnar, men föroreningar kan också drabba bergborrade brunnar. För att hindra påverkan är det viktigt att avleda ytligt vatten så att det inte kan tränga in i brunnen. Brunnslock, ledningsanslutningar och brunnsväggar är sårbara delar, kontrollera därför att de är täta.

Kolla brunnen först

Om vattenkvaliteten i brunnen försämras bör du alltid se över brunnens konstruktion och omgivningen runt vattentäkten först. Genom att analysera vattnet får du information om vattnets kvalitet. Många av de vanligaste kvalitetsproblemen beror på att det läcker in ytligt vatten i brunnen eller grundvatten som påverkats av aktiviteter i brunnens närhet.

Läs mer om vattenprover och vattenanalys

Rening av vatten

Det finns naturliga ämnen eller faktorer som är möjliga att förändra på ett relativt enkelt och säkert sätt genom att installera någon typ av vattenfilter. Exempel på sådana ämnen och faktorer är järn, mangan, hårdhet, lågt pH, radon och svavelväte. Om vattnets pH behöver justeras (surt vatten) är det vanligt att vattnet får passera ett kalkfilter.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den