Vatten och avlopp

Brukningsavgifter

Brukningsavgift är en avgift du betalar årligen för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten du använder och mäts med vattenmätare. Den fasta delen består dels av en grundavgift för vattenmätaren, dels en avgift för dagvattenavledning. 

Din vattenräkning kommer vanligtvis till dig fyra gånger per år. Du kan betala din räkning via e-faktura. Du kan även betala via autogiro, i så fall kan du hämta autogiroblankett via vår e-tjänst eller kontakta VA-debiteringen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 som skickar hem en blankett som du får fylla i.

Här hämtar du autogiroblankett via vår e-tjänst

Det du betalar för vatten och avlopp går till att producera och distribuera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om dagvatten och sköta om VA-anläggningarna. Avgifterna är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2023.

Rörliga avgifter

Den rörliga delen beror på hur mycket vatten fastigheten använder mätt med vattenmätare. Alla avgifter är inklusive moms.

 • Vatten per kubikmeter: 8,83 kronor
 • Avlopp per kubikmeter: 15,03 kronor
 • Vatten och avlopp per kubikmeter: 23,83 kronor

Fasta avgifter

Den fasta delen består dels av en grundavgift som påverkas av antalet mätare och storleken på mätarna och dels en avgift för dagvattenavledning.

Grundavgift

 • 1 mätare, qn 2,5 kubik ("vanlig villamätare"): 3 760 kronor per år
 • 2 mätare, qn 2,5 kubik: 14 671 kronor per år
 • 1 mätare, qn 6 kubik: 18 434 kronor per år
 • 2 mätare, qn 6 kubik: 75 613 kronor per år

Dagvattenavgiften delas upp i dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten fastighet täcker kostnader för avledning och omhändertagande av dränerings-, regn- och smältvatten från din fastighet. Dagvatten gata täcker kostnader för lokalgatans ytvattenavledning.

Dagvattenavgift för en villafastighet

 • Dagvatten fastighet (Df): 720 kronor per år
 • Dagvatten gata (Dg): 394 kronor per år

Dagvattenavgift för övriga fastigheter

 • Dagvatten fastighet (Df): 155 kronor per år
 • Dagvatten gata (Dg): 91 kronor per år

Avgiften tas ut per påbörjad 100-tal kvadratmeter tak- och hårdgjord yta (dock minst 500 kvadratmeter).

Du betalar för dagvatten fastighet om du har rätt att avleda dag- och dräneringsvatten från din tomt till kommunens ledningsnät. Vissa fastigheter hanterar sitt dagvatten från stuprör och dränering inom den egna fastigheten, exempelvis med hjälp av en stenkista, och då betalar man inte för dagvatten fastighet.

Dagvatten gata är en avgift du betalar för att det finns dagvattenledningar, rännstensbrunnar och eller diken i det område där du bor och som ser till att vattnet leds bort från gatorna i området. Dagvatten gata betalas av alla fastigheter som finns inom verksamhetsområdet för dagvatten oavsett om fastighetens dagvatten i övrigt är anslutet till det kommunala ledningsnätet eller inte.

Prisexempel för årskostnad villa

Exempel på årskostnad för ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år och som är anslutet till vatten, avlopp och dagvatten.

 • Grundavgift: 3 760 kronor
 • Dagvattenavgift 1 113 kronor
 • Förbrukningsavgift 3 574 kronor
 • Total årsavgift 8 446 kronor

Årskostnaden för ett enbostadshus som har lokalt omhändertagande av dagvatten är 720 kronor mindre per år.

Taxa och taxeföreskrifter

Här du hittar du taxa och taxeföreskrifter för 2023:

Taxor och avgifter 2023, broschyr

Taxeföreskrifter 2023

Frågor?

Har du frågor om din vattenräkning kan du kontakta VA-debiteringen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

För frågor om avgifterna kan du kontakta kontakta någon av VA-avdelningens abonnentingenjörer via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post kundarenden.va@karlstad.se

Uppdaterad den