Vatten och avlopp

Brukningsavgifter

Brukningsavgift är en avgift du betalar årligen för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten du använder och mäts med vattenmätare. Den fasta delen består dels av en grundavgift för vattenmätaren, dels en avgift för dagvattenavledning. 

Din vattenräkning kommer vanligtvis till dig fyra gånger per år. Du kan betala din räkning via e-faktura. Du kan även betala via autogiro i så fall kan du hämta autogiroblankett via vår e-tjänst eller kontakta VA-debiteringen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054 – 540 00 00 som skickar hem en blankett som du får fylla i. Det du betalar i vatten och avlopp går till att producera och distribuera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om dagvatten och sköta om VA-anläggningarna. Avgifterna är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2020.

Rörliga avgifter

Den rörliga delen beror på hur mycket vatten fastigheten använder mätt med vattenmätare. Alla avgifter är inklusive moms.

Rörliga avgifter

Vatten per kubikmeter*   7,30 kr
Avlopp per kubikmeter* 12,44 kr
Vatten och avlopp per kubikmeter* 19,74 kr

*1 kubikmeter = 1 000 liter 

Fasta avgifter

Den fasta delen består dels av en grundavgift som påverkas av antalet mätare och storleken på mätarna och dels en avgift för dagvattenavledning.

Grundavgift

1 mätare, qn 2,5 kubik (”vanlig villamätare”)   3 116 kr/år
2 mätare, qn 2,5 kubik 12 154 kr/år
1 mätare, qn 6 kubik 15 271 kr/år
2 mätare, qn 6 kubik 62 641 kr/år

Grundavgifter för samtliga mätarstorlekar hittar du i ”Taxeföreskrifter 2020”.

Taxeföreskrifter 2020

Dagvattenavgiften delas upp i dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten fastighet täcker kostnader för avledning och omhändertagande av dränerings-, regn- och smältvatten från din fastighet. Dagvatten gata täcker kostnader för lokalgatans ytvattenavledning.

Dagvattenavgift för en villafastighet

Dagvatten fastighet (Df) 596 kr/år
Dagvatten gata (Dg) 326 kr/år

Dagvattenavgift för övriga fastigheter

Dagvatten fastighet (Df) 129 kr/år*
Dagvatten gata (Dg)  75 kr/år*

*Tas ut per påbörjad 100-tal kvadratmeter tak- och hårdgjord yta (dock minst 500 kvadratmeter).

Du betalar för dagvatten fastighet om du har rätt att avleda dag- och dräneringsvatten från din tomt till kommunens ledningsnät. Vissa fastigheter hanterar sitt dagvatten från stuprör och dränering inom den egna fastigheten, exempelvis med hjälp av en stenkista, och då betalar man inte för dagvatten fastighet.

Dagvatten gata är en avgift du betalar för att det finns dagvattenledningar, rännstensbrunnar och/eller diken i det område där du bor och som ser till att vattnet leds bort från gatorna i området. Dagvatten gata betalas av alla fastigheter som finns inom verksamhetsområdet för dagvatten oavsett om fastighetens dagvatten i övrigt är anslutet till det kommunala ledningsnätet eller ej.

Prisexempel: årskostnad villa

Exempel på årskostnad för ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år och som är anslutet till vatten, avlopp och dagvatten.

Grundavgift 3 116 kr
Dagvattenavgift    923 kr
Förbrukningsavgift 2 961 kr
Total årsavgift 6 999 kr

Årskostnaden för ett enbostadshus som har lokalt omhändertagande av dagvatten är 596 kr mindre per år.

För övriga avgifter se

Taxor och avgifter 2020, broschyr

Taxeföreskrifter 2020

Frågor?

Har du frågor om din vattenräkning kan du kontakta VA-debiteringen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054 – 540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

För frågor om avgifterna kan du kontakta Olle Rosell på e-post olle.rosell@karlstad.se eller telefon 054-540 68 57 alternativt Annmarie Öjstrand på e-post annmarie.ojstrand@karlstad.se eller telefon 054-540 68 07.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den