Taxor och avgifter

Hushållsavfall och eget avlopp

Här hittar du handläggningsavgifter för ansökningar som berör hushållsavfall och eget avlopp. Nedan står kostnaderna för respektive ansökan. 

Avfall och producentansvar 

  • Anmälan om kompostering av matavfall eller förmultningsbart hushållsavfall: handläggningsavgift: 1203 kronor
  • Ansökan om Inrättande av torrtoalett/kompostering av latrin: handläggningsavgift: 1203 kronor
  • Ansökan om förlängt tömningsintervall av slamavskiljare: handläggningsavgift: 1203 kronor
  • Ansökan om egen tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet: handläggningsavgift: 1203 kronor

Enskild avloppsanläggning

Avgifter för anordnande av:

  • avloppsanläggning med ansluten vattentoalett för upp till 25 boende:    8 421 kr
  • sluten tank med ansluten vattentoalett: 4 812 kr
  • avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT): 4 812 kr
  • Anordnande av gemensam avloppsanläggning för 26–200 personekvivalenter: timavgift*
  • flera avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett vid samma tillfälle på samma fastighet: timavgift*

*Avgift per timme: 1203 kr (år 2022)

Uppdaterad den