Vatten och avlopp

Vattenmätare

Bild på en vattenmätare

För att vi ska veta hur mycket vatten varje hushåll förbrukar och kunna göra en korrekt debitering måste vattnet mätas. Karlstads kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. Som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren och ge kommunen tillträde till den vid behov.

Du borde läsa av din mätarställning och rapportera in den till oss minst en gång per år. Då vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning eftersom din avgift är beroende av vilken mätarställning du angett. Ha gärna som rutin att läsa av din vattenmätare när du får din VA-faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid. En vattenkran som droppar eller en toalettstol som står och rinner kan kosta stora pengar.

Läs mer om hur du läser av din mätarställning här. 

Placering av vattenmätare

Vattenmätarens placering ska godkännas av kommunen. Antal mätare och vilket typ av mätare som ska användas bestäms också av oss. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren monteras i en vattenmätarkonsol med fungerande avstängningsventiler. Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom.

Du ansvarar även för att mätaren är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte och att mätaren skyddas mot frost och värmepåverkan. En vattenmätare som är placerad i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder vilket kan orsaka stora vattenskador. Kostnader för utbyte och/eller reparation av skadad vattenmätare betalas av dig som fastighetsägaren.

Vad är en vattenmätarkonsol?

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som gör att mätarplatsen blir stabilare och minimerar skaderisken vid mätarbyten. Därför ska vattenmätaren monteras i en konsol för att mätarplatsen ska vara godkänd. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken och det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sätta upp och bekosta den. Byte och kostnaden av själva vattenmätaren står vi för. Konsoler finns i olika utföranden och fabrikat. Vi ställer inga krav på själva utseendet men för att installationen ska vara godkänd så ska följande delar ingå: 

  • Två avstängningsventiler (en före och en efter mätaren)
  • En skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel)

Säkrare byten och bättre arbetsmiljö

Att vattenmätaren ska monteras i en konsol har med säkerhet för din fastighet och säkerhet för kommunens tekniker som genomför byten av vattenmätare att göra.  Konsolen gör att installationen blir stabil och att mätaren kan bytas ut på ett säkert sätt utan att riskera vattenskador i fastigheten. Det har förekommit att vattenmätare varit strömförande utan att fastighetsägaren har vetat om det. Med en konsol minskar risken för el-relaterade olyckor vid mätarbyten genom att konsolen kortsluter eventuell spänning som ligger över mätaren. Strömmen kan då inte gå genom teknikern när mätaren är bortmonterad, i stället går den via konsolen. 

Vi har börjat montera digitala vattenmätare som är gjorda i komposit (plast) och de mätarna rekommenderas inte att monteras utan konsol.

Kontakta ett VVS-företag om du inte har en konsol

Om du inte har en konsol så rekommenderar vi att du kontaktar ett VVS-företag och låter dem installera en vattenmätarkonsoll av standardtyp. Om fastighetsägaren inte har konsol när Karlstads Kommun ska byta vattenmätaren, så döms mätarplatsen ut. Teknikerna får inte byta ut en mätare som inte är monterad i en konsol enligt vår arbetsmiljöplan.

Varför har vi vattenmätare?

Som fastighetsägare är det viktigt att veta var vattenmätaren är placerad. Vid en läcka i huset behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av. Ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Vet du var den finns så hittar du snabbt fram och kan stänga av vattnet.

För frågor om placering eller beställning av vattenmätare ta kontakt med vattenmätarverkstaden via kommunens Kontaktcenter på telefon 054–540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

Parallellkopplade vattenmätare

Om du behöver en större mätare än en qn 2,5 bör du i första hand ha fler parallellkopplade mindre mätare. Högst fyra mätare får parallellkopplas och alla mätarna ska då ha samma storlek. Det är viktigt att det finns avstängningsventiler vid varje mätare och att varje mätare är fast monterad i en vattenmätarkonsol.

Vattenmätare i mätarbrunn

Ibland kan vattenmätaren inte monteras inne i fastigheten utan monteras istället i en mätarbrunn. Mätarbrunnen räknas då som mätarplats och är fastighetsägaren ansvar. För att vi ska kunna byta mätaren gäller samma krav som en mätarplats inomhus. Mätaren ska sitta i en konsol med fungerande avstängningsventiler, den ska vara lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte och den ska skyddas mot frost och värmepåverkan.

Behöver du flytta din mätare?

Ibland så sitter mätaren dumt till och kan behöva flyttas om du bygger om eller bygger till. Det är bara kommunen som får montera ner och sätta upp vattenmätaren. Ta kontakt med vattenmätarverkstaden via kommunens Kontaktcenter på telefon 054–540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se så hjälper vi dig.

Byte av vattenmätare

För att kontrollera att vattenmätarna fungerar som de ska byts de ut efter ett visst antal år och tas in för kontroll. Hur ofta vattenmätarbytet sker styrs av lagstiftning och beror på mätarens storlek. För mindre mätare som finns i villor görs bytet vart tionde år. För att kunna byta vattenmätare måste personal från kommunen få tillträde till fastigheten. Bytet sker områdesvis och du får ett meddelande om när det är dags att byta.

När är det dags för mitt område?

Under våren 2022 byter vi vattenmätare på Råtorp och efter sommaren börjar vi i Molkom och fortsätter med villor på Kronoparken och Norrstrand. Vi kommer även eventuellt byta på Lorensberg om vi hinner med det. 

Planerna för 2023 får vi återkomma om.

Att tänka på inför bytet

Kommunen äger vattenmätaren men det är du som fastighetsägare som ska underhålla installationen. Kommunen ska till exempel kunna byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventilerna måste bytas.

För att kontrollera att dina kranar stänger, stänger du ventilen före vattenmätaren (avstängningsventil A). När den är helt stängd öppnar du en vattenkran i fastigheten. Om det inte kommer något vatten och kugghjulen på din vattenmätare står still, så är allt som det ska vara. Prova ett par gånger om det inte fungerar.

Om ventilen trots det inte stänger ordentligt måste den bytas av en VVS-firma innan vi kommer och genomför mätarbytet. Ring oss två arbetsdagar i förväg för att boka stängning av vattnet i gatan inför rörmokarens arbete. Du når oss via Kontaktcenter på telefon 054–540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

Ventiler märkta LK580, LK581 och LK582

En annan sak som du behöver vara uppmärksam på är om du har en eller flera kranar som är märkta med texten LK580, LK581 eller LK582. Du som har en sådan ventil måste byta ut den innan kommunens personal kommer för att byta ut din nuvarande vattenmätare. Ventilen är inte farlig så länge man inte rör den och sprinten fortfarande är kvar. Om du vrider på ventilen kan den lätt gå sönder och orsaka vattenskador. Rör inte ventilen innan du låtit en VVS-firma byta ut den.

Uppdaterad den