Vatten och avlopp

Omvandlingsområden och VA-projekt

En grävskopa gräver upp jord för att skapa utrymme för vatten- och avloppsledningar.

Vi jobbar både med att underhålla det kommunala vattnet och avloppet samt att bygga ut till områden där det inte finns. Genom vår VA-plan ser vi till att ha en hållbar VA-utbyggnad över tid. Vi byter ut och underhåller ledningar samtidigt som vi förnyar och underhåller de verk och anläggningar vi redan har.

Omvandlingsområden

Det finns områden med sammanhängande bebyggelse inom Karlstads kommun där det idag inte finns kommunalt vatten och avlopp. Detta beror ofta på att områdena tidigare varit fritidsområden där människor har valt att bosätta sig permanent. Den befintliga VA-försörjningen består ofta av enskilda lösningar och de klarar inte den ökade belastningen från helårsboende. Det leder till ökade utsläpp till våra sjöar och vattendrag. Därför jobbar Karlstads kommun långsiktigt med utbyggnad av det kommunala VA-nätet till dessa områden, så kallade omvandlingsområden.  

Vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp i flera områden, Dingelsundet, Alster-Busterud, Lungvik Busterud och Höja Björby.

VA-planen visar vilka områden som ska byggas ut

Karlstads kommuns VA-plan visar hur vi tänker hantera VA-försörjningen inom hela kommunen. I planen framgår bland annat vilka områden som blir omvandlingsområden och var kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp fram till och med år 2026. Läs mer om VA-planen här. 

VA-projekt

I VA-projekt underhåller vi det befintliga kommunala vattnet och avloppet. Vi byter exempelvis ut vattenledningar, dagvattenledningar och avloppsledningar. Infrastrukturen anpassas och nya ledningar dimensioneras för att vara hållbara över tid.

Vi lägger nya vattenledningar, dagvattenledningar och avloppsledningar på Råtorp, på Söderängsgatan i Vålberg, i Välsviken och Alster, Storsvängen på Kroppkärr, Utterstigen i Molkom och Lilla Romstadsgatan på Romstad. 

Taxa och anslutningsavgift

Kommunens vatten och avloppstaxa är uppdelad i två delar, brukningsavgift och anslutningsavgift. Brukningsavgift beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten. Läs mer om kommunens taxa här.

När din fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet betalar du en anslutningsavgift. Den baseras på hur stor din fastighet är och hur många bostäder som finns på den. Läs mer om avslutningsavgift här. 

Läs mer om hur du ansluter till ledningsnätet 

Uppdaterad den