Omvandlingsområden och VA-projekt

Alster-Busterud

Karta över där det byggs ut kommunalt vatten och avlopp på Alster-Busterud.

Karlstads kommun bygger ut kommunalt vatten och avlopp på Alster-Busterud enligt kommunens VA-plan. Arbetet i etapp 1 beräknas vara klart årsskiftet 2020/2021. 

Etapp 1

Arbetet startar under början av 2020 och beräknas pågå till årsskiftet 2020/2021. Arbetet innebär nybyggnation av vatten- och avloppsledningar längs Strandviksvägen och Granuddsvägen, samt byggnation av två avloppspumpstationer. Beläggningsarbeten med asfalt kommer att göras först 2021. Skanska Sverige AB är kommunens upphandlade entreprenör. 

Etapp 2

Parallellt med projektet kommer VA-utbyggnad att ske i området kring
Enebovägen för att bygga ut området enligt den nyligen antagna detaljplanen. Etapp 2 innebär ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten. Här ingår också nybyggnation av bostäder. Etapp 2 i det nya planområdet beräknas påbörjas först andra halvan av 2020. Byggnationerna i det området påverkar er boende i området genom transporter, buller och vibrationer.

Just nu

Just nu, vecka 48:

  • Under eftermiddagen 27 november öppnas hela området för normal trafik igen.
  • Pumpstationerna kommer snart på plats. Schaktarbeten görs nu bara på delar som inte stör trafiken nämnvärt. Borrning under järnvägen i öster startar nästa vecka. Nästa vecka startar också schakt och läggning VA-ledningar mot Lungvik (i den tidigare provisoriska vägen). Den tillfälliga vägen kommer att vara öppen tills byggtrafiken avtar, dvs ytterligare ett antal veckor.
  • Klicka här för att se karta över tillfälliga vägar.

Kommunens entreprenör kommer löpande, i de fall det krävs, att anvisa tillfällig plats för exempelvis parkering, postlåda eller sopkärl.

Nyhetsbrev

Här hittar du nyhetssbrev som skickats ut till boende i området som berörs av VA-arbetet.

Riktlinjer 

I samband med att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning har sökande enligt 40 § lagen om allmänna vattentjänster rätt till kompensation för en vattenanläggning som inte längre nyttjas. Läs mer i riktlinjerna nedan. 

Riktlinjer för kompensation av onyttig avloppsanläggning.pdf

Riktlinjer för kompensation av onyttigbliven vattenanläggning.pdf

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan.  Läs mer om servisanmälan här.

Gör servisanmälan via e-tjänst

Blankett för servisanmälan

Avsluta enskilt avlopp

När teknik- och fastighetsförvaltningen har anvisat dig en förbindelsepunkt får du koppla ditt avlopp till den kommunala ledningen och ta ditt enskilda avlopp ur bruk. Läs mer om hur du avslutar ditt enskilda avlopp

Blankett för att avsluta enskilt avlopp

Kontakt 

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

Etapp 1

  • Projektledare Hanna Gärdeklint, teknik- och fastighetsförvaltningen,  telefon 054-540 18 36
  • Byggledare Johan Törngren, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 70 10

 

Uppdaterad den