Omvandlingsområden och VA-projekt

Hagalund VA-arbete

VA-arbete i Konvaljegatan

Vi lägger nya vatten- dag- och avloppsledningar i delar av Konvaljegatan, Gullrisgatan, Hästhovsgatan och Krokusgatan. Arbetet startar i november 2019 och kommer att pågå till augusti 2020. Den röda linjen på bilden visar ungefär var vi kommer byta till nya VA-ledningar. 

Karlstads kommun lägger nya VA-ledningar i Konvaljegatan, från Piongatan i norr ner till Krokusgatan i söder samt delar av Gullrisgatan och Hästhovsgatan. Ledningarna är i stort behov av renovering. Vi kommer att byta ut vatten, dag- och avloppsledningar. I samband med detta får de tilliggande fastigheterna nya servisledningar för vatten, dagvatten och avlopp med tillhörande spolbrunnar.

Tidplan

VA-arbetet i etapp Konvaljegatan pågår från november 2019 till augusti 2020. Asfalteringen sker i två omgångar, första asfaltslagret läggs i slutet på 2020 och andra asfaltslagret 2021.
I Krokusgatan kommer det andra asfaltslagret att läggas under 2020.

Förbättrad drift och hållbar dagvattenhantering

De befintliga ledningarna är över 60 år gamla och är i dåligt skick. Vi lägger nya ledningar för att få en förbättrad drift och en hållbar dagvattenhantering då befintliga ledningar inte är dimensionerande för dagens och framtidens regn.

Kontakt

Karlstads kommun utför arbetet i egen regi. Har du frågor, kontakta Peter Engström.

Produktionsplanerare: Henrik Säfströmer telefon 054 540 66 15
Projektledare: Peter Engström telefon 054-540 66 71

Uppdaterad den