Omvandlingsområden och VA-projekt

Lungvik Busterud

Karta över det område där kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut i Lungvik Busterud.

Kommunen kommer bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Lungvik Busterud. Arbetet beräknas börja i början av 2021 och pågå till 2023, under förutsättning att alla tillstånd finns på plats. 

Utbyggnaden till Lungvik Busterud kommer att ske efter VA-utbyggnaden i Strandviksvägen och Granudsvägen färdigställts. Arbetet på Strandviksvägen och Granuddsvägen beräknas pågå under hela 2020. 

Grundläggande projektering

Vi har gjort en grundläggande projektering utifrån områdets förutsättningar. Många har skickat in uppgifter om sin fastighet och var olika anläggningar finns. Utifrån detta har vi föreslagit en förbindelsepunkt och skickat ut förslaget med brev till samtliga fastighetsägare hösten 2019. Flertalet fastighetsägare har sedan bokat tid med oss för att få information om projektet och diskussion om läget för förbindelsepunkten. Just nu pågår projekteringen för fullt samt att det pågår arbete med ledningsrätten i området. I dagsläget vet vi inte hur Covid-19 påverkar byggstarten, men arbetet pågår för tillfället enligt den ursprungliga planeringen.

Utmaningar i området

Området bjuder på flera utmaningar genom smala vägar, ytligt berg och återvändsgator. Flera fastigheter kommer att få sin spillvattenanslutning via en så kallad LTA-pump, en liten avloppspumpstation som placeras på den egna tomten för att trycka avloppsvattnet vidare ut i kommunens ledningsnät. Anledningen till detta är den kuperade terrängen. Kommunen äger och sköter pumpstationen och fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning ,elinstallation och ledningar från huset till stationen och vidare till förbindelsepunkten.

Träffa kommunen för information om VA-utbyggnaden

De fastighetsägare som inte har träffat oss får gärna höra av sig och boka tid för att ses på plats och få information om VA-utbyggnaden redan nu. Vi kommer annars att ta kontakt med de som vi inte träffat innan byggstarten sker. Mer information kommer längre fram när vi vet mer om tidplanen, blivande entreprenör med mera. 

Informationsbrev

Här hittar du informationsbrev som skickats ut till boende i området som berörs av utbyggaden av kommunalt vatten och avlopp:

Kontakt

Har du frågor om projektet får du gärna kontakta:

Hanna Gärdeklint, projektledare, 054-540 18 36

Johan Törngren, byggledare, 054-540 70 10

Uppdaterad den