Omvandlingsområden och VA-projekt

Råtorp VA-arbete

VA Råtorp 2018
Grop i gatan på Råtorp under arbetet.

Ett stort arbete med förnyelse av VA-ledningar genomförs nu på Råtorp. Arbetet utförs i etapper och hela projektet beräknas vara klart oktober 2022. 

Just nu

  • Nu återstår bara att lägga asfaltens toppskikt på Älvåkersgatan mellan Strandvallagatan och Södra Gärdesgatan, samt på Strandgärdesgatan.
  • Under vecka 41, 10 till 14 oktober, kommer busstrafiken att ledas om via Råtorpsvägen, Skogaholmsvägen och Dyevägen. Läs mer om omledning på Karlstadsbuss webbplats.
  • Fotgängare och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsplatsen.
  • För bilister kommer ett körfält att hållas öppet förbi arbetsplatsen. Vänligen sänk hastigheten för att ta hänsyn till de som arbetar.

När?

Arbetet startade hösten 2017 med etapp 1 och kommer att pågå fram till och med 2022 när den sista etappen, etapp 4, är klar i oktober 2022. 

Varför?

Detta arbete utförs för att dimensionera upp vattenledningen till vattentornet i Skåre, men även för att kunna ansluta fastigheter till dagvattennätet, då det varit problem med översvämningar i fastigheter i området. Arbetet syftar också till att förnya och rusta upp ledningsnätet - dagvatten, spillvatten och vatten - och att på vissa sträckor, där det i dag inte finns någon dagvattenledning, lägga en ny. Belysning och vissa hållplatsers utformning i området kommer också att ses över. I Etapp 3 har det byggts en ny gång och cykelväg från Frykforsgatan och upp till Stöpaforsgatan. Denna kommer i etapp 4 att byggas vidare till Södra Gärdesgatan.

Var?

Arbetet i etapp 2 har utförts på Södra Fjärstadsgatan och en del av Ringgatan från Södra Fjärstadsgatan fram till Dyevägen.

I etapp 3 så är VA-arbetena från Klarälven in i Dyevägen fram till Ringgatan och vidare norrut i Ringgatan till Stöpaforsgatan klara.

I etapp 4 utförs arbetet på Älvåkersgatan från Stöpaforsgatan och upp till Södra Gärdesgatan men även i Strandhagagatan där vi lägger en grövre dagvattenledning ut till Klarälven.

Själva dagvattenutloppet från grönytan vid Strandhagagatan över Skogaholmsvägen till Klarälven var en egen entreprenad. Beroende av att det var mindre trafik som behövde ledas in till Ringgatan-Älvåkersgatan under tiden som Skogaholmsvägen var avstängd. Samt att det var en relativt låg nivå i Klarälven.

Här kan du se en skiss över etapp 2, 3 och 4. 

Vem?

VA-enheten och Trafik- och Gatuenheten på Karlstads kommun är beställare. Entreprenör för etapp 2 och 3 var anläggningsavdelningen på Karlstads kommun. Entreprenör för etapp 4 är Skanska Sverige AB. 

Arbetet pågår till 2022

Arbetet utförs i etapper. Etapp 1, etapp 2  och etapp 3 är genomförda.  Etapp 4 genomförs under 2020-2022 och slutförs under oktober 2022. 

Kontakt

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

  • Disa Holm, projektledare VA, telefon: 054-540 68 15.
  • Carola Kvick, projektledare trafik och gata, telefon: 054-540 68 23.
  • Tomas Jonasson, byggledare, telefon: 054-540 66 47.

Uppdaterad den