Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete på Storsvängen

Kartbild över Storsvängen på Kroppkärr.

Karlstads kommun lägger vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar på Storsvängen 9-63 på Kroppkärr. Det kommer även byggas en gång- och cykelväg och busshållplatserna kommer byggas om. Arbetet startar under vecka 43. Arbetet kommer att vara klart under våren 2023.

Vi kommer att byta vatten-, spillvatten- och dagvattenledningarna i gatan eftersom de är gamla och att det har varit en del läckor i området. Samtidigt som ledningarna förnyas kommer det att byggas en gång- och cykelväg, en gångväg samt att busshållplatserna kommer att byggas om på Storsvängen. Vägen kommer vara avstängd för genomfart under hela arbetet och bussen kommer att ledas om till Innersvängen. 

När pågår arbetet?

I och med den tidiga kylan som kom i slutet av 2021 har vi blivit tvungna att tjältina under en lång period vilket gör att arbetet tar längre än planerat. Den tidiga tjälen har också medför att vi har skjutit fram arbetena med gång- och cykelvägen och en del av elarbetet till våren.

Från att uppdraget till en början var att arbeta på sträckan Storsvängen 19-63 utökades projektet tidigt till att även omfatta VA-förnyelse på sträckan Storsvängen 9-19. Den totala sträcka där VA-ledningar kommer att bytas är nu Storsvängen 9-63. Ett ytterligare arbete med att bygga ny gång- och cykelväg kommer att startats under våren 2022 - mellan Inkörsvägen och Uttervägen. I och med detta så görs alla arbeten med gång- och cykelvägen parallellt med utbytet av VA-ledningarna.

De tillkommande arbetena och rådande väderförhållanden innebär att utbytet av VA-ledningar beräknas vara klara till årsskiftet 2022/2023. Eftersom det då är vinter kommer den sista delen av gång- och cykelvägen utföras under våren 2023. Asfaltering av Storsvängen kommer ske i etapper men den sista delen kan inte göras förrän våren 2023.

Var?

På Storsvängen 9-63 på Norra Kroppkärr i Karlstad.

Omledning av trafik

Storsvängen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under hela 2022. Avstängningen av vägen flyttas successivt framåt i takt med att VA-ledningarna byts ut. Bussen kommer inte kunna trafikera Storsvängen förrän hela Storsvängen är asfalterad, vilket planeras till våren 2023. Trafiken hänvisas till Innersvängen eller till Yttersvängen. Bussen leds om till Innersvängen. Gående och cyklister kommer att kunna ta sig fram på Storsvängen under hela arbetet. 

Boende på omliggande gator kring Storsvängen kommer alltid att kunna ta sig till sin fastighet.

Ändrade busshållplatser för linje 13

På grund av arbetet flyttas bushållplatslägen för linje 13 och linjen trafikerar Innersvängen istället för Storsvängen. Bussen kommer inte kunna trafikera Storsvängen förrän hela Storsvängen är asfalterad, vilket planeras till våren 2023. Busslinje 4 påverkas inte av arbetena. 

På Karlstadsbuss.se hittar du den senaste informationen om påverkan på busstrafiken.

Kontakt

Karlstads kommun utför arbetet i egen regi. Om du har frågor kontakta Maria Dåverhög.

Uppdaterad den