Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete i Molkom

Ett arbete med förnyelse av VA-ledningar, belysning, elledningar samt byggnation av gångbana genomförs nu på Utterstigen. Arbetet utförs i två etapper den södra och den norra. Hela projektet beräknas vara färdigt till sommaren 2023.

Vi förnyar och rustar upp VA-ledningsnätet i området, bygger en ny och bredare gångbana, samt att ser över belysningen och lägger en ny beläggning på gatan. I och med anläggandet av en bredare gångbana kommer gatubredden att minska vilket förhoppningsvis bidrar till lägre hastighet och en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Just nu

  • Första lagret asfalt är lagd på körbanan, kantsten är satt och asfalten i gångbanan är lagd.
  • 13/6 2022 startade arbetet med återställning av stödkant, gräsmattor och eventuella stensättningar på tomt.
  • Efterbesiktning av fastigheter kommer att utföras före och efter semestrar. Nitro Consult kontaktar berörda fastighetsägare för tidsbokning.
  • Reliningen av dagvattenledningen och spillvattenledningen från skogsområdet till Bäverstigen kommer att utföras under året.

När pågår arbetet?

Arbetet startade oktober 2021 med den södra etappen som kommer att pågå till sommaren 2022. I oktober 2022 påbörjas den norra etappen som beräknas vara färdig till sommaren 2023.

Var?

Arbetet i den södra etappen börjar nere i skogsområdet nedanför Vadmansvägen och fortsätter upp till grönytan söderom Utterstigen 26. Ledningarna i sträckan från skogsområdet ut till Bäverstigen kommer att relinas.

Arbetet i den norra etappen kommer att fortsätt norrut från det ställe där den södra etappen slutar.

Störningar

I samband med att vi byter vattenledning kommer det att bli en del avbrott i vattenleveransen i enstaka timmar. Det finns risk att en viss missfärgning av vattnet kan förekomma den närmaste tiden efter att vattnet återkommit efter ett vattenstopp. Missfärgningen beror på att strömningsriktningen och trycket i vattenledningarna ändras. Vattnet är drickbart trots missfärgningen, men ska ändå helst inte användas då tvätt och liknande kan bli missfärgad av vattnet. Spola hellre en stund tills vattnet är klart igen. Dessa problem kan även drabba närliggande gator.

I samband med bytet av elledningar kommer strömmen att brytas tillfälligt.

Under arbetets gång kommer det att vara besvärligt för trafiken på Utterstigen. Trafiken kommer att omledas via Vadmansgatan, Kärleksstigen och Bäverstigen. Cyklister och gående förhoppningsvis kommer förbi arbetsplatsen. Boende längst det uppgrävda området kommer att informeras i god tid innan de inte har tillgång till sin garageuppfart.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

  • Disa Holm, projektledare VA, telefon: 054-540 68 15.
  • Carola Kvick, ansvarig för frågor om trafik och gata, telefon: 054-540 68 23.
  • Johan Törngren, byggledare, telefon: 054-540 70 10
  • Henrik Säfströmer, arbetsledare, telefon: 054-540 66 15

Uppdaterad den