Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete på Hagmarksvägen i Skattkärr

Kartbild över Hagmarksvägen

Vi kommer att lägga nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar  på Hagmarksvägen i Skattkärr. VA-arbetena beräknas vara färdiga i april/maj 2023 och asfalteringen av gatan kommer att utföras under 2023.

Just nu

  • Arbetena med att byta ut VA-ledningarna startar 13/3 2023 i den västra delen av Hagmarksvägen.
  • Sedan kommer vi att gräva österut mot vändplanen.

När pågår arbetet?

Arbetet startar 13 mars 2023 och beräknas pågå cirka 1,5 månader.

Störningar

I samband med att vi byter vattenledning kommer det att bli en del avbrott i vattenleveransen under enstaka timmar. Det finns risk att en viss missfärgning av vattnet kan förekomma den närmaste tiden efter att vattnet återkommit efter ett vattenstopp. Missfärgningen beror på att strömningsriktningen och trycket i vattenledningarna ändras. Vattnet är drickbart trots missfärgningen, men ska ändå helst inte användas då tvätt och då det kan bli missfärgad av vattnet. Spola hellre en stund tills vattnet är klart igen. Dessa problem kan även drabba närliggande gator.

Under arbetets gång kommer det att vara besvärligt för trafiken. Bilar kommer inte att kunna köras på Hagmarksvägen. När vi ska arbeta i korsningen Storspovsvägen- Hagmarksvägen kommer Storspovsvägen troligen att stängas av helt för trafik. Biltrafiken kommer då att ledas om. Cyklister och gående kommer att kunna passera förbi arbetsplatsen.

Boende längst det uppgrävda området kommer att informeras i god tid innan de inte har tillgång till sin garageinfart.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

  • Disa Holm, projektledare VA, telefon: 054-540 68 15.
  • Johan Törngren, byggledare, telefon: 054-540 70 10.
  • Henrik Säfströmer, produktionsledare, telefon: 054-540 66 15.
  • Håkan Aronsson, arbetsledare, telefon: 054-540 85 33

 

Uppdaterad den