Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ansöker du om när du vill bygga nytt utanför detaljplanelagt område, på en tomt som inte är avstyckad.

I prövningen om ett förhandsbesked tittar handläggaren på om det är möjligt att tillåta byggnation på den tänkta platsen med hänsyn till landskapet och om det till exempel är möjligt att anordna vatten och avlopp.

Beslut om ett förhandsbesked ska fattas av stadsbyggnadsnämnden som sammanträder en gång i månaden. Det gör att den här typen av ärenden har längre handläggningstid än ett bygglov.

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. I annat fall måste en ny prövning om förhandsbesked göras.

Vad kostar förhandsbesked?

Avgiften baseras på den taxa som är antagen av kommunfullmäktige.
Du hittar prisinformation via denna länk.  

Vilka handlingar behövs?

När du ska ansöka om förhandsbesked krävs en blankett för ansökan om förhandsbesked där du i text anger vad du vill bygga samt om det är fler än en tomt som ska styckas av. Du ska också skicka med kartunderlag där du anger var du vill bygga. Kartmaterialet ska redovisa:

 • Översiktskarta i lämplig skala. Exempelvis 1:2000, 1:5000 eller 1:10000. Använd gärna kommunens webbkarta för att se fastighetsgränser. Du hittar kommunens webbkarta via denna länk.

 • Skalenlig situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 som redovisar väderstreck, fastighetsgränser och intilliggande byggnader, föreslagna gränser för den nya tomten/de nya tomterna eller tänkt avstyckning, placering av ny byggnad/nya byggnader, tänkt in- och utfart samt anslutning till befintlig väg, tänkt placering av vatten- och avloppsanläggning. 
  Använd gärna kommunens webbkarta för att se fastighetsgränser.
  Du hittar kommunens webbkarta via denna länk.

 • Dricksvattenredovisning. 
  Ett dokument som visar att det finns tillgång till tjänligt dricksvatten på, eller i närheten av, fastigheten. Detta kan göras genom till exempel provborrning.

  Om möjligt, redovisa verksamheter i närområdet som kan ha en stor påverkan i omgivningen. Det kan vara till exempel djurhållning, vindkraftverk, grustäkt eller liknande.

Så gör du för att ansöka

Du kan ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov genom att använda vår e-tjänst. När du använder dig av e-tjänsten kan du enkelt följa ditt ärende. Du får dessutom snabbare och enklare kommunikation med din handläggare vilket kan innebära snabbare handläggningstid. Du ansöker elektroniskt via denna länk.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta Kontaktcenter för att få en pappersblankett. 
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Telefon: 054-540 00 00 

Uppdaterad den