Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Bild på Sockerslottet
Sockerslottet är en av Karlstads kulturhistoriska byggnader. huset byggdes åren 1898-1899.

En del byggnader är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. Dessa är skyddade mot förvanskning enligt plan- och bygglagen, PBL. På de här sidorna kan du bland annat läsa om värdefulla byggnader i Karlstad och vad som gäller för dig som äger en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer i Karlstads kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla.

Till kulturmiljöprogrammet hör också kommunens riktlinjer för kulturmiljöfrågor som du hittar via denna länk.

Läs mer om kulturmiljöprogrammet

Områdesbeskrivningar

Kommunen har gjort en kulturhistorisk beskrivning av varje område i Karlstad som hittills är inventerat i kulturmiljöprogrammet. Läs om olika stadsdelars historia och värdefulla byggnader.

Till de kulturhistoriska områdesbeskrivningarna

Arkitekturtyper

I Karlstad finns många olika arkitekturtyper representerade. Här beskrivs huvuddragen i olika arkitekturtypers historia, utformning och karaktärsdrag. Du kan också läsa om hur du varsamt kan bevara stilen.

Läs mer om arkitekturtyper i Karlstad via denna länk

Vad säger lagen?

Den som äger en byggnad måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad. Det står i plan- och bygglagen, PBL.

Läs mer om vad lagen säger om kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Frågor och svar

Här hittar du en sida med vanliga frågor och svar om att äga en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Till frågor och svar om kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset syftar till att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen. Priset delas ut i slutet på året.

Läs mer om byggnadsvårdspriset

Kontakta oss

Har du frågor om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller undrar om ditt hus omfattas av några bestämmelser är du välkommen att höra av dig via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via e- post: karlstadskommun@karlstad.se.

Uppdaterad den