Kulturhistoriska byggnader

Frågor och svar om kulturhistoriska byggnader

Här hittar du svar på vanliga frågor om att äga en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Är min byggnad K-märkt?

K-märkt är ett begrepp som används i dagligt tal men som inte finns i juridisk mening. Det som menas är troligen något av följande alternativ:

 • Byggnaden är utpekad i ett kulturmiljöprogram. Har den blivit utpekad som särskilt värdefull i det nya kulturmiljöprogrammet så får du ett brev hem med information om det. Den kan också finnas med i det gamla kulturmiljöprogrammet från år 1984, om ditt område inte inventerats än. Plan- och bygglagens bestämmelse om förvanskningsförbud gäller för särskilt värdefulla byggnader (oavsett om den är utpekad i ett kulturmiljöprogram eller inte).
  Läs mer om Kulturmiljöprogrammet.
 • Byggnaden är skyddad som byggnadsminne. Det finns cirka 22 byggnadsminnen i Karlstads kommun, till exempel Alsters herrgård, Biskopsgården, Sockerslottet med flera. Byggnadsminnen är skyddade genom kulturmiljölagen (KML) och är markerade med lila färg i kulturmiljöprogrammet. Länsstyrelsen beslutar om en byggnad ska bli byggnadsminne. De ansvarar också för tillsyn och hanterar tillstånd för förändringar av byggnadsminnen.
  Läs mer om byggnadsminnen hos länsstyrelsen
 • Byggnaden har skyddsbestämmelser i en detaljplan. Skyddsbestämmelser i detaljplan kan vara formulerade på olika sätt. Vanligen finns ett rivningsförbud, men det kan också vara särskilda byggnadsdetaljer som ska bevaras eller specifika material och metoder som ska användas. I detaljplaner används idag huvudsakligen tre beteckningar för kulturhistoriskt värdefulla byggnader: q (reglerar skydd av kulturvärden), k (reglerar byggnadens karaktärsdrag) och r (anger rivningsförbud). I äldre detaljplaner kan andra beteckningar finnas. Vill du veta om din byggnad är skyddad i detaljplan? Kontakta oss via Kontaktcenter.

Vad får jag göra på min byggnad?

Vissa åtgärder är bygglovspliktiga. Kontakta en bygglovshandläggare för att höra om det du planerar kräver bygglov eller en anmälan. Ska du underhålla din byggnad och det finns en q-märkning i detaljplanen så kan det krävas en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer om bygglov och anmälan

En särskilt värdefull byggnad får inte förvanskas enligt plan- och bygglagen (PBL 8:13), och det gäller även om ändringen inte kräver bygglov. Vad som är en förvanskning beror på vilka slags värden byggnaden har. Om viktiga karaktärsdrag eller kulturhistoriska värden går förlorade så kan det vara en förvanskning. För alla byggnader gäller dessutom plan- och bygglagens varsamhetskrav (8:17) som anger att ändringar ska göras varsamt så att byggnadens karaktär och kulturhistoriska värden bevaras.

Läs mer om vad plan- och bygglagen säger om varsamhet och förvanskning

Är du osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden, kontakta oss gärna via Kontaktcenter innan du söker bygglov eller gör en förändring.

Kommer jag få svårare att få bygglov på grund av att min byggnad är utpekad i kulturmiljöprogrammet?

Egentligen inte, reglerna var samma även innan huset blev utpekat. Plan- och bygglagens bestämmelser om att särskilt värdefulla byggnader inte får förvanskas gäller nämligen alltid, oavsett om en byggnad har blivit utpekad i ett program eller inte. Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag, inte ett skydd i sig.

Bedömningen om byggnaden har särskilda värden som inte får förvanskas gör stadsbyggnadsförvaltningen vid varje ärende. Kulturmiljöprogrammet är en hjälp för handläggaren att se om det kan finnas sådana värden som inte får förvanskas. Då tittar handläggaren extra på att just det som är värdefullt inte går förlorat. Ibland går det utmärkt att göra ändringarna ändå eftersom inga viktiga karaktärsdrag går förlorade. Detta prövas i varje enskilt fall gentemot plan- och bygglagen.

Jag vill bygga ett Attefallshus eller göra en bygglovsbefriad åtgärd. Påverkar det att mitt hus är utpekat som värdefullt?

Ja, eftersom ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt eller ligger i en värdefull miljö så kräver de så kallade Attefallsåtgärderna oftast bygglov.

Bygglovsbefriade åtgärder som skärmtak över uteplats eller friggebod får man utföra utan bygglov och anmälan. Men man ska alltid vara varsam och anpassa tillbyggnader till huset, för även om en åtgärd inte kräver bygglov så får särskilt värdefulla byggnader inte förvanskas. Kontakta oss via Kontaktcenter om du är osäker.

Vad betyder det att vara varsam?

Det betyder att man utgår från byggnaden och tar hand om det befintliga. Enligt plan- och bygglagen ska ändringar på alla byggnader vara varsamma så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag (PBL 8:17).

 • Man är varsam om man utgår ifrån de karaktärsdrag och värden som just den byggnaden har. Viktiga karaktärsdrag kan till exempel vara takformen, fasadmaterialet, fönstrens indelning och så vidare.
 • Man underhåller befintliga material hellre än byter.
 • Måste man byta så bör det nya anpassa sig till byggnadens arkitekturstil och vad som var typiskt när huset byggdes. Titta på vad som var vanligt för till exempel 1920-tal eller 1960-talsbyggnader beroende på när ditt hus byggdes.
  Information om olika arkitekturstilar finns till exempel här.

Vilken färg får jag måla mitt hus i?

Du kan måla i samma färg som du har i dag, vill du byta så kontakta en bygglovshandläggare eftersom byte av kulör kan vara bygglovspliktigt.

Välj gärna kulör enligt principen:

 • Vilken färg hade huset när det byggdes?
 • När är huset byggt? Vad var vanligt på den tiden?

Kan jag söka bidrag för att ta hand om en värdefull byggnad?

Om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt har du möjlighet att söka bidrag hos länsstyrelsen.

Om byggnadsvårdsbidrag hos länsstyrelsen

Jag tycker inte att mitt hus är kulturhistoriskt värdefullt. Hur har ni tänkt?

Vad som är kulturhistoriskt intressant breddas och förändras med tiden. I dag tittar vi på kulturhistoriska värden oavsett byggnadens ålder. Kulturhistoriska värden bedöms utifrån den information som en byggnad kan förmedla om den tid då den byggts och använts.

Om en byggnad till exempel berättar om en samhällshistoriskt viktigt skeende har den troligen ett högt kulturhistoriskt värde. Välbevarade byggnader som representerar en tidstypisk arkitekturstil är också värdefulla. I begreppet kulturhistoriskt värde ingår även immateriella värden, det vill säga historiska värden, berättelser eller traditioner, som inte syns fysiskt på byggnaden.

I plan- och bygglagens bestämmelser om vilka byggnader som inte får förvanskas är det inte bara rent kulturhistoriska värden som nämns utan även miljömässiga och konstnärliga värden. Miljömässiga värden kan till exempel betyda att byggnaden är en viktig del i en helhetsmiljö.

Uppdaterad den