Kulturhistoriska byggnader

Vad säger plan- och bygglagen?

Plan- och bygglagen anger att byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick, att ändringar ska göras varsamt och byggnader och miljöer som är att särskilt värdefulla inte får förvanskas.

 

Den som äger en byggnad måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är väldigt gammal.

Plan- och bygglagens bestämmelser om varsamhet, förvanskning och underhåll gäller både för byggnadens insida och utsida och vid alla typer av åtgärder.

Läs lagtexten i plan- och bygglagen

Att planerade åtgärder blir varsamma och inte förvanskande prövas vid bygglov och bygganmälan. Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet gäller dock även när det inte krävs lov eller anmälan.

Varsamhetskrav

Varsamhetskravet anges i plan- och bygglagens 8 kapitel, 17 §:

"Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. "

Varsamhetskravet gäller för alla byggnader, oavsett kulturhistoriskt värde och även när det inte krävs bygglov.

Att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag innebär till exempel att man vid renoveringar använder sådana material och kulörer som passar byggnadsstilen eller att placering och utformning av eventuella tillbyggnader anpassas till byggnadens karaktär.

Förbud mot förvanskning

Förvanskningsförbudet anges i plan- och bygglagens 8 kapitel, 13 §:

"En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas."

Förvanskningsförbudet tillämpas också på bebyggelseområden. Särskilt värdefulla bebyggelseområden benämns i kulturmiljöprogrammet som miljöer.

Om en byggnad är särskilt värdefull avgörs av stadsbyggnadsförvaltningen i varje enskilt ärende. Kommunens kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som ligger till grund för denna bedömning. Förvanskningsförbudet gäller dock även vid sådana åtgärder som inte kräver bygglov eller bygganmälan.

Förbud mot förvanskning betyder inte att man inte får göra några ändringar alls. Man får däremot inte göra ändringar som leder till att kulturhistoriska värden minskar, t.ex. ta bort värdefulla byggnadsdetaljer eller göra ändringar eller tillägg som förvanskar byggnadens karaktär.

Underhåll

Underhållskravet anges i plan- och bygglagens 8 kap, 14 §:

"Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras."

Som underhåll räknas enligt plan- och bygglagen sådana åtgärder som syftar till att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värden.

Underhållsåtgärder kräver normalt sett inte bygglov eller anmälan. En åtgärd som görs för att upprätthålla en viss egenskap kan dock också innebära en förändring i något annat avseende, till exempel utseendet. Ett exempel på en åtgärd som räknas som underhåll är ommålning av fasader. Om målningen utförs med en annan kulör än den befintliga räknas det däremot som ändring och kräver därför bygglov.

Bygganmälan för underhåll av skyddade byggnader

Om du äger en byggnad med särskilt bevarandevärde som har skyddsbestämmelser i detaljplan ska du alltid anmäla om du har tänkt utföra underhållsarbete. Om du är osäker på om din byggnad omfattas av skyddsbestämmelser är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på de flesta av dina frågor, annars hänvisar de dig vidare till rätt person.

Du når Kontaktcenter genom att ringa 054-540 00 00, skriva till karlstadskommun@karlstad.se eller besöka Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Uppdaterad den