Vad ska du göra?

Bygglov för att installera solceller

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver oftast inte bygglov om de är placerade så att de följer byggnadens form.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • de ska följa byggnadens form.
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla, det vill säga är rödmarkerade i denna karta.
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Den gällande detaljplanen för området kan ange att bygglov krävs för solenergianläggningen. Om din solenergianläggning kräver bygglov ska du skicka in samma handlingar som vid andra fasadändringar. 

Läs mer om regler och undantag för solenergianläggningar på Boverkets webbplats.

Information om fasadändring

Karta över byggnader och områden som är kulturhistoriskt särskilt värdefulla

Uppdaterad den