Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor

Så behandlas ditt bygglov eller anmälan

En bild som åskådliggör de olika stegen i bygglovsprocessen. Bilden visar det som beskrivs i text på denna sida.
Bygglovsprocessen

Din ansökan eller anmälan går igenom följande steg.

  1. Ansökan kommer in till kommunen.
  2. Handläggare kontrollerar att din ansökan/anmälan är komplett, att alla handlingar är med och begär komplettering ifall det behövs.
  3. Beslut om bygglov beviljas eller nekas. (Om bygglov nekas avslutas ärendet här). Du kan inte börja bygga förrän beslutet vunnit laga kraft vilket tar cirka fyra veckor, se nedan.
  4. Tekniskt samråd. Detta görs endast vid större bygglovsärenden. Vid samrådet träffar du en handläggare för en genomgång av projektet och det fastställs vilka kontroller med mera som krävs.
  5. Kommunen lämnar startbesked. Det är nu du får börja bygga. Om du inte väntar på startbesked måste du betala en sanktionsavgift. 
  6. Du bygger. Om det är ett större projekt kommer våra handläggare ut för ett platsbesök.
  7. När allt är klart skickar du in kontrollplanen, ifylld och signerad. Vid större projekt träffas vi på plats för ett slutsamråd.
  8. Kommunen lämnar slutbesked. Det innebär att byggnaden är godkänd att användas. Du får inte flytta in innan du har fått slutbesked. 

Ett bygglov kan ta upp till tio veckor att få

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om ärendet är komplett och begär in komplettering om det behövs.  

Det finns också en servicegaranti som innebär att beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar.

Läs mer om servicegaranti för enklare bygglovsärenden

En del ärenden beslutas inte av handläggarna utan av stadsbyggnadsnämnden. Dessa ärenden har längre handläggningstid. Antalet sökta bygglov ökar under våren och sommaren. Om du har planer på att börja bygga under sommaren är det därför bra att lämna in din ansökan redan i början av året.

Du får börja bygga fyra veckor efter det att du fått bygglov

När du fått ditt bygglov måste du vänta cirka fyra veckor innan du kan börja bygga även om du fått startbesked.

När bygglovsbeslutet är fattat publiceras det i Post- och Inrikes Tidningar. Från och med publiceringen går det att överklaga bygglovet under fyra veckor. När överklagandetiden på fyra veckor passerat kan du börja bygga om ingen har överklagat bygglovet. Börjar du bygga innan bygglovet vinner laga kraft gör du det på egen risk eftersom det kan upphävas om det överklagas.

Måste börja bygga inom två år

Ett bygglov gäller i fem år, men du ska börja arbetena inom två år för att ett lov ska fortsätta gälla.

Uppdaterad den