Hitta och jämför alla vandringsleder och/eller naturreservat

45 träffar inom Vandringsleder och/eller naturreservat
Vandringsled och/eller naturreservat Jämför med andra
Acksjöleden
Telefon
054-540 00 00

Några kilometer norr om Molkoms tätort ligger natursköna Acksjön. Här kan du vandra längs Acksjöleden i omväxlande natur med vildmarkskänsla.

Alsterdalen
Telefon
054-540 00 00

Alsterdalen är ett populärt utflyktsmål. Det levande kulturlandskapet runt herrgårdarna Alster, Alstrum och Gunnerud bjuder på höga skönhetsvärden. I området finns flera trevliga vandrings- och cykelleder och ett fågeltorn.

Bergviks udde
Telefon
054-540 00 00

Bergviks udde är ett riktigt smultronställe strax väster om Karlstad. Här kan du koppla av omgiven av gammal hällmarkstallskog eller sitta på klipporna och njuta av utsikten över Vänern. Miljön utgör en skarp kontrast till stadspulsen i det närbelägna Bergviks köpcentrum.

Björketorp
Telefon
054-540 00 00

Björketorps by är ett vackert beläget naturområde strax utanför Molkom. Kring den utdikade sjön Björklången kan man njuta av ett småskaligt odlingslandskap.

Brattforsheden
Telefon
054-540 00 00

Naturen längs Brattforsleden är variationsrik och intressant, här finns raviner, hedtallskog, brandfält och mossar. Brattforsleden går på en av Sveriges största isälvsavlagringar som bildats av en stor isälv.

Dansarebacken
Telefon
054-540 00 00

Dansarebacken består av två lövrika skogsområden som ligger nära varandra. Skogarna i reservatet har haft mycket liten påverkan av mänsklig aktivitet och med tiden har de därför utvecklat höga naturvärden.

Fiskartorpet
Telefon
054-540 00 00

Fiskartorpet i utkanten av Skattkärr är en liten skog med hällmarksstrand som har en rik natur. Här finns markerade leder och grillplatser.

Forsnäs
Telefon
054-540 00 00

I Alstersälven söder om sjön Gaperns utlopp finns en fin forsmiljö där du kan se fågeln strömstare. Kring forsen låg tidigare Forsnäs bruk som på 1700- och 1800-talet var en omfattande anläggning med hammare, kvarn och såg.

Frödingleden
Telefon
054-540 00 00

Upplev naturen och kulturen längs Frödingleden som sträcker sig från Kroppkärrssjön i Karlstad till Alsterdalen. Längs leden finner du fågeltorn, rastplatser och grillplatser. Från och med 4 september 2017 har Frödingleden en ny sträckning.

Fågeltorn vid Djupdalen
Telefon
054-540 00 00

Från fågeltornet kan du ta del av det rika fågellivet i våtmarken vid Djupdalen

Göteborgsudden
Telefon
054-540 00 00

På cykelavstånd från Karlstads centrum ligger Göteborgsudden, en av få obebyggda Väneruddar med klippstränder och utsikt mot Vänerskärgården.

Herrön
Telefon
054-540 00 00

Strax söder om Skattkärr ligger Herrön, en fin våtmark med öppna vattenspeglar, fågeltorn och en betad strandäng. Området används flitigt av närboende och av fågelintresserade.

Hovlanda - Fågeltorn avstängt!
Telefon
054-540 00 00

På Arnön söder om Väse ligger Hovlanda, ett fågelrikt område som är välbesökt av fågelskådare och andra naturintresserade.

Högemon
Telefon
054-540 00 00

Högemons åskulle är en isälvsavlagring efter istiden, där man kan utforska de terassformade hyllor som bildats av havets vågor. I den promenadvänliga hedtallskogen finns en markerad led med grillplatser och en kolarkoja.

I2-skogen
Telefon
054-540 00 00

I nära anslutning till Karlstads tätort ligger I2-skogens strövområde. Ett mycket populärt naturområde med flera mil grusvägar, motionsspår och stigar i ett varierat skogs- och jordbrukslandskap.

Jäverön
Telefon
054-540 00 00

Jäverön strax öster om Karlstad är en ö i Vänern. Här finns iordningställda vandringsleder som går genom ett mycket vackert levande kulturlandskap. Här finns också ett sommaröppet café och möjlighet att låna cyklar.

Kaplansholmen
Telefon
054-540 00 00

Kaplansholmen är en ö med rikt fågelliv. Här häckar bland annat mindre hackspett. Ön ligger i den del av Klarälvens aktiva delta som är minst påverkad av mänsklig aktivitet.

Klarälvsbanan
Telefon
054-540 00 00

Med nio mils bilfri väg på fin asfalt är Klarälvsbanan unik i sitt slag, och mycket populär bland cyklister och inlinesåkare. Banan bjuder också på intressanta naturupplevelser i skiftande landskap.

Klarälvsdeltat
Telefon
054-540 00 00

Klarälvens delta omger och formar naturen i och omkring Karlstad. Här är våtmark den dominerande naturtypen vilket ger ett rikt djurliv. Deltat är under ständig förändring och det är spännande att utforska naturen till fots, med cykel eller – vilket kanske är allra bäst - med kanot.

Knappstadviken
Telefon
054-540 00 00

På cykelavstånd från Karlstads centrum ligger Knappstadviken, som är en del av ett större obebyggt våtmarksområde med höga naturvärden. I området finns en vandringsled med fågeltorn, grillplatser och rastplatser.

Kroppkärrssjön
Telefon
054-540 00 00

Mitt i Karlstads tätort men ändå naturnära ligger Kroppkärrssjön, en fin fågelsjö med badplats, fågeltorn, grillplatser, brygga och fritt fiske. Området är populärt bland barnfamiljer, motionärer och fritidsfiskare. Delar av området är tillgänglighetsanpassat.

Kärrholmen
Telefon
054-540 00 00

Naturreservatet Kärrholmen är en ö i Vänerns skärgård med härliga solklippor och fina naturhamnar. Naturen består av allt från mager hällmarkstallskog till blöta kärr med frodig växtlighet.

Lilla Vänsberg, Tuggelite
Telefon
054-540 00 00

Naturskönt beläget i Karlstads ytterområde ligger Lilla Vänsberg och Tuggelite. Här finns många fina stigar och motionsspår. Platsen gränsar till flera bostadsområden och är mycket populär bland karlstadborna.

Lompberget, Korpberget och Götviksudden
Telefon
054-540 00 00

Strax sydöst om Vålberg ligger de fornminnestäta områdena Lompberget, Korpberget och Götviksudden. Här finns lämningar av borgar, gravfält, rösen och stensättningar. Området bjuder också på vidsträckt utsikt över Vänern.

Lämpenshålan
Telefon
054-540 00 00

Naturreservatet Lämpenshålan är ett spännande och välbesökt utflyktsmål. Här finns Värmlands största dödisgrop, som bildats i Värmlands största rullstensås.

Malma
Telefon
054-540 00 00

Malma gård i Vålberg omges av hagmarker med höga botaniska värden. Här kan du titta på spännande gravfält, gravhögar och stensättningar.

Mariebergs strandängar
Telefon
054-540 00 00

På gångavstånd från Karlstads centrum ligger det fågelrika området Mariebergs strandängar. Runt strandängen finns en fin promenadstig med gömslen och två fågeltorn, varav ett är tillgänglighetsanpassat.

Niklasdals naturreservat
Telefon
054-540 00 00

Niklasdals lövskog är ett naturreservat på Arnön utanför Väse. Här finns stora naturvärden eftersom lövskogen är gynnsam för ovanliga växter och djur. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser, grillplats och informationstavla.

Nordbybergets naturreservat
Telefon
054-540 00 00

Naturreservatet Nordbyberget ligger i Örtensjöområdet norr om Molkom. Reservatet ligger på ett av de typiska hyperitberg som omger Örtensjöarna. Den rika berggrunden bidrar till att det bland annat växer mycket blåsippor, hassel och skogstry i reservatet.

Nygårdskällan
Telefon
054-540 00 00

Nygårdskällan är en naturlig källa som ligger vid Västgötabäcken i Ölmans ravinsystem, 4,5 mil nordost om Karlstad. Det är ett av landets största och bäst utvecklade ravinområden. Områdets historia är spännande och mytomspunnet.

Panken
Telefon
054-540 00 00

Strax väster om Väse kyrka ligger sjön Panken. Det är en grund och näringsrik slättsjö omgiven av strandängar. Panken omges av spännande kulturmiljö och vacker natur, och från fågeltornet kan man se många olika fågelarter.

Rustad strandskog, naturreservat
Telefon
054-540 00 00

Vid naturreservatet Rustad strandskog väster om Karlstad finns växt- och djurarter som gynnas av det fuktiga klimatet i lövskogen. Här trivs den sällsynta busken Daggvide liksom flera andra ovanliga svampar, insekter och mossor.

Råglandaberget, naturreservat
Telefon
054-540 00 00

Naturreservatet Råglandaberget utanför Molkom har under lång tid varit nästan opåverkad av mänsklig aktivitet. Bergarten hyperit har skapat förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Från reservatets bergskrön kan du njuta av en vidsträckt utsikt.

Segerstad, skärgården är naturreservat
Telefon
054-540 00 00

Segerstadshalvön väster om Karlstad är ett uppskattat frilufts- och naturområde med vandringsleder, vindskydd, grillplatser och sandstränder. Här finns också "barnens skog" – en lekfull plats med hinderbana och lekstrand.

Skutberget-Kil
Telefon
054-540 00 00

Med start på Skutberget strax utanför Karlstad kan du vandra från Vänerns strand ända fram till Kils samhälle. Längs den fina leden passerar du genom tre naturreservat: Sörmon, Högemon och Kilsravinerna.

Styggvrån naturreservat
Telefon
054-540 00 00

Naturreservatet Styggvrån är ett naturskogsområde inom storområdet Örten med mycket höga naturvärden.

Södra Hyn
Telefon
054-540 00 00

Sjön Södra Hyn omges av ett vackert kulturlandskap som bjuder på ett rikt fågelliv. Vandringsleden i området går över betade strandängar och genom fina kulturmiljöer.

Sörmons naturreservat
Telefon
054-540 00 00

På Sörmons naturreservat strax väster om Karlstad kan du se hur is, vatten och vind har skapat intressanta markformer i naturen. Bland de kilometerlånga sandryggarna finns gott om stigar och informationstavlor. I området trivs de mycket ovanliga sandödlorna.

Timmeröarna
Telefon
054-540 00 00

Timmeröarna ligger i Arnöns skärgård öster om Hammarö och du kan endast nå öarna med båt. Här finns mycket gammal skog och en sevärd jättegryta. En av skärgårdens få naturhamnar för djupgående båtar finner du också här.

Torrakberget, naturreservat
Telefon
054-540 00 00

I naturreservatet Torrakberget finner du tallar som är upp till 350 år gamla. Längs stigen som leder upp till toppen är berget ganska svårtillgängligt med blockiga, branta sluttningar.

Tyrterrängen
Telefon
054-540 00 00

I Tyrterrängen strax norr om Färjestads travbana i Karlstad finns en spännande naturstig som går genom kuperad och variationsrik natur.

Vildmarksleden
Telefon
054-540 00 00

Mellan Molkom och sjön Mången går Vildmarksleden, en vandringsled med vildmarkskänsla och omväxlande natur i kuperad terräng. Leden går längs rasbranter med intressanta växter, utefter Prostgårdsälven och genom intressanta kulturmiljöer.

Värmlandsskärgården, naturreservat
Telefon
054-540 00 00

Naturreservatet Värmlandskärgården omfattar en zon av öar och i viss mån fastlandsuddar utefter Vänerns norra strand och sträcker sig över fem kommuner – Hammarö, Grums, Karlstad, Kristinehamn och Säffle. De delar av reservatet som ligger inom Karlstads kommun är i huvudsak Arnöns skärgård.

Västra Långholmen
Telefon
054-540 00 00

Västra Långholmen är en mindre ö i Vänerskärgårdens yttre del med fina klippstränder och storslagna vyer mot den öppna horisonten. Här finns lättpromenerade stigar och en handikappanpassad spång.

Östanås
Telefon
054-540 00 00

Mellan Molkom och Sunnemo ligger Östanås, ett område med mycket intressant natur och kultur. Här finns många stigar där du kan ströva omkring och spana efter fåglar. Kanske du får en skymt av den hotade vitryggiga hackspetten.

45 träffar inom Vandringsleder och/eller naturreservat
Vandringsled och/eller naturreservat Adress Jämför med andra
Acksjöleden
Alsterdalen
Bergviks udde
Björketorp
Brattforsheden
Dansarebacken
Fiskartorpet
Forsnäs
Frödingleden
Fågeltorn vid Djupdalen
Göteborgsudden
Herrön
Hovlanda - Fågeltorn avstängt!
Högemon
I2-skogen
Jäverön
Kaplansholmen
Klarälvsbanan
Klarälvsdeltat
Knappstadviken
Kroppkärrssjön
Kärrholmen
Lilla Vänsberg, Tuggelite
Lompberget, Korpberget och Götviksudden
Lämpenshålan
Malma
Mariebergs strandängar
Niklasdals naturreservat
Nordbybergets naturreservat
Nygårdskällan
Panken
Rustad strandskog, naturreservat
Råglandaberget, naturreservat
Segerstad, skärgården är naturreservat
Skutberget-Kil
Styggvrån naturreservat
Södra Hyn
Sörmons naturreservat
Timmeröarna
Torrakberget, naturreservat
Tyrterrängen
Vildmarksleden
Värmlandsskärgården, naturreservat
Västra Långholmen
Östanås