Statligt - Vandringsled och/eller naturreservat - Älvsbacka

Styggvrån naturreservat

  • Styggvrån naturreservat
    Styggvrån naturreservat

Naturreservatet Styggvrån är ett naturskogsområde inom storområdet Örten med mycket höga naturvärden.

Jämför med andra

Mer om oss

Området ligger i en trakt med många markanta hyperitberg som alla präglas av denna bergarts höga kalkhalt vilket medför en särpräglad flora med bland annat blåsippa, vårärt, trolldruva, lind och den hotade arten skuggviol. Området har också en rik krytogamflora, bland annat i form av grön sköldmossa, platt fjädermossa samt de hotade arterna gränsticka och aspgelélav.

Styggvrån består av gammal kalkpräglad grandominerad naturskog och en lövskog med viktiga strukturer som gamla träd, döende och döda träd samt död ved.

Inom naturreservatet kan du få en skymt av bivråk, järpe, tjäder, berguv, sparvuggla, pärluggla, gråspett, spillkråka, vitryggig hackspett, tretåig hackspett och orre.

Hitta hit

Cirka 2 km sydväst om Älvsbacka

Organisationsform
Statligt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Älvsbacka