Statligt - Vandringsled och/eller naturreservat - Molkom

Dansarebacken

  • Dansarebacken. Foto: Per Gustafsson
    Dansarebacken. Foto: Per Gustafsson

Dansarebacken består av två lövrika skogsområden som ligger nära varandra. Skogarna i reservatet har haft mycket liten påverkan av mänsklig aktivitet och med tiden har de därför utvecklat höga naturvärden.

Jämför med andra

Mer om oss

Naturreservatet Dansarebacken är en lövrik barrnaturskog* som ligger utmed norra stranden av sjön Västra Örtens västligaste del, nordväst om Molkom. Reservatet är också en åkerholme med grovstammig lövskog ett världsmästarstenkast därifrån, uppför sluttningen. Den ovanliga tretåiga hackspetten har hävdat revir i reservatet. Naturreservatet Dansarebacken bildades år 2011.

Döda träd är en viktig naturskogsresurs. I skogen utmed stranden finns mest gran. Tall växer i övre delen av sluttningen och grova stammar med asp och björk uppträder spridda i skogen. I reservatet finns gott om den viktiga naturskogsresursen döda träd i olika faser av nedbrytning, från främst gran och björk. Dessa ger föda och livsrum för många djur och även många lavar, svampar och mossor. I åkerholmen finns grova aspar och björkar där några är hålträd. Träd med hål i stammen, utgör favoritbostad för många fåglar. Där är hackspettarna byggherrar och första bostadsinnehavare innan alla övriga hålhäckare kivas om att ta vid åren därefter.

Hitta hit
Det finns ingen väg till Dansarebacken, reservatet ligger ca 1,5 km i sydvästlig riktning från Tidafors, norr om Molkom. Respektera och håll avstånd till intilliggande markägares tomter, odlingar och skogsplanteringar om du besöker reservatet. Det går att nå sjövägen. Landskapet kring Östra Örten är av riksintresse för naturvården. Samtliga naturreservat samt ett 40-tal mindre markområden i Storområdet Örten ingår i EU:s nätverk för skydd av värdefull natur, Natura 2000.

Ytterliggare fem naturreservat finns i Örtensjöområdet: Råglandaberget, Nordbyberget, Torrakberget, Edeby och Pannkakan.

* naturskog är skog som under lång tid haft mycket liten eller ingen påverkan av mänsklig aktivitet.

Organisationsform
Statligt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Molkom