Kommunalt - Vandringsled och/eller naturreservat - Grava

Rustad strandskog, naturreservat

  • Bild Rustad strandskog
    Rustad strandskog

Vid naturreservatet Rustad strandskog väster om Karlstad finns växt- och djurarter som gynnas av det fuktiga klimatet i lövskogen. Här trivs den sällsynta busken Daggvide liksom flera andra ovanliga svampar, insekter och mossor.

Jämför med andra

Mer om oss

Karlstads kommun bildade år 2005 naturreservatet Rustad strandskog med syfte att bevara den fuktiga lövnaturskogen så att den värdefulla livsmiljön kan utvecklas. Naturreservatet är en äldre flerskiktad lövskog som varit opåverkad av mänsklig aktivitet långt tid och därför fått karaktären av så kallad naturskog. Många av de växt- och djurarter som finns i naturreservatet gynnas av det fuktiga klimatet i lövskogen liksom av att skogen tidvis översvämmas av älvens vatten.

I området finns även värdefulla geologiska markformer i form av älvvallar. Strandskog med god tillgång på olika grader av nedbruten ved från döda lövträd, och som översvämmas regelbundet, skapar goda förutsättningar för ett antal ovanliga och översvämningsgynnade insekter, svampar och mossor.

Djur och natur
Strandskogen hyser en del ovanliga och för naturtypen typiska växter, mossor och svampar som till exempel svämmossa, mandelpil, skiktdyna och läderskål. Den sällsynta busken Daggvide växer också i reservatet. I Sverige förekommer den endast naturligt utmed Klarälven i Värmland och utmed Österdalälven i Dalarna. Lövskogen utgör en värdefull miljö även för fåglar. Här häckar bland annat den mindre hackspetten. Den livnär sig på insekter som lever i de döda träden. Här kan du även höra fåglar som härmsångare, gärdsmyg, nötväcka och skogsduva.

Hitta hit
Åk E18 västerut från Karlstad, ta av mot väg 62 vid Bergviksmotet. Efter cirka 9 kilometer, sväng av mot Grava kyrka enligt skyltar. Kör förbi kyrkan och ta första avfarten till höger och därefter höger igen. Håll sedan vänster och parkera på parkeringen vid naturreservatet.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Grava