Statligt - Vandringsled och/eller naturreservat - Molkom

Råglandaberget, naturreservat

  • Råglandaberget
    Råglandaberget

Naturreservatet Råglandaberget utanför Molkom har under lång tid varit nästan opåverkad av mänsklig aktivitet. Bergarten hyperit har skapat förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Från reservatets bergskrön kan du njuta av en vidsträckt utsikt.

Jämför med andra

Mer om oss

Råglundabergets naturreservat sträcker sig över ett 10,6 hektar stort skogsområde. Här trivs den ovanliga växten ryl och fåglar som gröngöling och mindre flugsnappare. Den omtalade vitryggiga hackspetten har också besökt området. Råglandaberget är ett hyperitberg, det är en hård och kalkrik bergart vilket ger upphov till det rika växt- och djurlivet. Det finns en markerad led upp till toppen av berget, där det är det en mycket fin utsikt över det omgivande landskapet. Leden går genom kraftigt kuperad terräng.

Djur och natur
Växtligheten är typisk för hyperitberg med förekomst av exempelvis tibast, trolldruva, svartbräken, vippärt, sötvedel och vårärt. Här finns även en rik förekomst av risväxten ryl, som inte är lika bunden till rik berggrund. Stora delar av naturreservatet domineras av lövskog med inslag av de ädla lövträden ask, alm, lönn och lind, på toppen växer gammal tallskog. Även kryptogamer (växter, svampar och lavar som inte bildar frön) trivs här, bland andra växer aspgelélavar och vedtrappmossa på lövstammar respektive död ved i området. Lövrika naturskogar gynnar många hackspettar som gröngöling, mindre hackspett, spillkråka och vitryggig hackspett.

Örtensjöområdet
Den dramatiska terrängen i Örtensjölandskapet med branta berg och djupa sjöar har sin förklaring i berggrunden. Örtensjöområdet präglas av hyperit som är en hård bergart som stått emot de nedbrytande krafterna, vittring och erosion. Landskapet kring Östra Örten är av riksintresse för naturvården. Samtliga naturreservat samt ett 40-tal mindre områden finns i storområdet Örten och ingår Natura 2000 som är EU:s nätverk för skydd av värdefull natur. Ytterligare fem naturreservat finns i Örtensjöområdet: Nordbyberget, Torrakberget, Dansarebacken, Edeby och Pannkakan.

Hitta hit
Följ väg 63 från Karlstad mot Molkom/Filipstad. Strax efter att du passerat tätorten Molkom sväng vänster in på väg 240 mot Hagfors/Älvsbacka. Efter ca 6 kilometer finns en parkeringsficka intill väg 240 på höger sida.

Organisationsform
Statligt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Molkom